Yhtiökokous

Lindex Group Oyj:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Lindex-konsernilla on yksi osakesarja. Jokainen osake oikeuttaa äänestämään yhdellä äänellä yhtiökokouksessa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajat mm. hyväksyvät vuosittain:

  • tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
  • tilintarkastuskertomuksen

ja päättävät

  • toimenpiteistä, joihin voitto tai tappio antavat aihetta
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta sekä näiden palkkioista.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan jossakin Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen määräämässä päivälehdessä tai yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja on tehnyt yhtiölle osallistumisilmoituksen aikana ja paikassa, jotka on mainittu yhtiökokouskutsussa.

Yhtiökokoukset

2024

Stockmannin yhtiökokous 2024

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21.3.2024 klo 13.00 Pikku-Finlandiassa Helsingissä, osoitteessa Karamzininranta 4.

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi
Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen 2024 esityslistalle 9.2.2024 klo 16.00 mennessä. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen lähetetään kirjallisesti osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Lakiasiat, PL 220, 00101 Helsinki.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokousasiakirjat

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Kutsu Stockmannin varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake yhtiökokousta varten

Valtakirja yhtiökokousta varten

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Talouskatsaus 2023

Hallinnointiraportti 2023

Palkitsemisraportti 2023

Tietosuojaseloste

 

2023

Stockmannin yhtiökokous 2023

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 22.3.2023 klo 14.00 Pikku-Finlandiassa Helsingissä, osoitteessa Karamzininkatu 4.

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi
Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen 2023 esityslistalle 31.1.2023 klo 16.00 mennessä. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen lähetetään kirjallisesti osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Lakiasiat, PL 220, 00101 Helsinki.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella tällä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2023. Osallistuminen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.3.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen Yhtiön internetsivuilla vaan ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä.

Yhtiökokousasiakirjat

Kutsu Stockmannin varsinaiseen yhtiökokoukseen

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 14 §:n poistamisesta

Stockmannin hallintoelinten palkitsemispolitiikka

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Stockmannin talouskatsaus 2022

Stockmannin palkitsemisraportti 2022

Stockmannin hallinnointiraportti 2022

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

2022

Stockmannin yhtiökokous 2022

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 23.3.2022 klo 12.00 Roschier Asianajotoimisto Oy:n tiloissa Helsingissä, osoitteessa Kasarmikatu 21 A. Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 4.3.2022 klo 10.00 – 16.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana.

Kutsu Stockmannin varsinaiseen yhtiökokoukseen

Yhtiökokousasiakirjat

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Lisätietoja osakkeenomistajien nimitystomikunnan ehdottamista uusista hallituksen jäsenistä: Timo Karppinen ja Sari Pohjonen.

Stockmann Oyj Abp:n hallintoelimien palkitsemispolitiikka

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

2021

Stockmannin yhtiökokous 2021

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 7.4.2021 klo 14.00 Roschier Asianajotoimisto Oy:n tiloissa Helsingissä, osoitteessa Kasarmikatu 21 A. Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 49 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 20,87 miljoonaa A-osaketta ja noin 16,87 miljoonaa B-osaketta, yhteensä noin 37,74 miljoonaa osaketta ja noin 225,55 miljoonaa ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020, myönsi vastuuvapauden tilikauden aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 ei makseta osinkoa. Lisäksi yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiökokoukselle esitetyn toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavassa äänestyksessä.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 17.3.2021 klo 10.00 – 30.3.2021 klo 14.00 välisenä aikana.:

Yhtiökokousasiakirjat

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Lisätietoja osakkeenomistajien nimitystomikunnan ehdottamista uusista hallituksen jäsenistä: Anne KuittinenRoland Neuwald ja Harriet Williams.

Kutsu Stockmannin varsinaiseen yhtiökokoukseen

Stockmannin talouskatsaus 2020

Stockmannin hallinnointikatsaus 2020

Stockmannin palkitsemisraportti 2020

Ennakkoäänestyslomake

Fairness opinion (epävirallinen suomenkielinen käännös)

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

2020

Stockmannin yhtiökokous 2020

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 4.6.2020 klo 14.00 Roschier Asianajotoimisto Oy:n tiloissa Helsingissä, osoitteessa Kasarmikatu 21 A. Osakkeenomistajat ja asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Lisätietoja ja ohjeita osakkeenomistajille löytyy yhtiökokouskutsusta.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. Yhtiö on päättänyt ryhtyä lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla ja varmistaa osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Stockmann Oyj Abp
Hallitus

Yhtiökokousilmoittautuminen ja äänestäminen

Aiemmin tehtyä ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka oli määrä pitää 18.3.2020 ei katsota ilmoittautumiseksi tähän yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 11.5.2020 klo 10.00 – 28.5.2020 klo 14.00.

Yhtiökokousasiakirjat

Kutsu yhtiökokoukseen
Stockmann Oyj Abp:n hallintoelimien palkitsemispolitiikka
Stockmann-konsernin tilinpäätöstiedote 2019
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi
Tilintarkastuskertomus
Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
Hallituksen ehdotus tilintarkastajien uudelleenvalinnasta
Hallituksen voitonjakoehdotus
Muutos osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukseen Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi
Tietosuojaseloste
Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirjan liite 1
Yhtiökokouksen pöytäkirjan liite 2
Yhtiökokouksen pöytäkirjan liite 3

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tuli toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen 2020 esityslistalle 31.1.2020 klo 16.00 mennessä. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen lähetetään kirjallisesti osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Lakiasiat, PL 220, 00101 Helsinki.

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta valmistellaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa, johon kuuluu neljän äänimäärältään suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Lisätietoja ja toimikunnan kokoonpano

2019

Stockmannin yhtiökokous 2019

Stockmann Oyj Abp:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 21.3.2019 klo 14.00 Finlandia-talolla Helsingissä (Mannerheimintie 13).

Yhtiökokousasiakirjat

2018

Stockmannin yhtiökokous 2018

Stockmann Oyj Abp:n vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 22.3.2018 klo 14.00 Finlandia-talolla Helsingissä (Mannerheimintie 13).

Yhtiökokousasiakirjat

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Toimitusjohtaja Lauri Veijalaisen puhe yhtiökokouksessa 22.3.2018

2017

Stockmannin yhtiökokous 2017

Stockmann Oyj Abp:n vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 23.3.2017 klo 14.00 Finlandia-talolla Helsingissä (Mannerheimintie 13). Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyi 17.3.2017 klo 16.00.

Yhtiökokousasiakirjat

2016

Stockmannin yhtiökokous 2016

Stockmann Oyj Abp:n vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 15.3.2016 Finlandia-talolla Helsingissä (Mannerheimintie 13).

Yhtiökokousasiakirjat

Kutsu yhtiökokoukseen (pörssitiedote 18.2.2016)

Yhtiökokouksen esityslista

Hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle: voitonjakoehdotusehdotus nimitystoimikunnan asettamiseksi ja ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus yhtiön tilintarkastajiksi

Osakkeenomistaja HTT STC Holding Oy Ab:n ehdotus yhtiökokoukselle

Stockmann Oyj Abp:n hallituksen uusien jäsenten henkilötiedot: Susanne NajafiLeena Niemistö ja Michael Rosenlew

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, katso myös Tilinpäätöstiedote 18.2.2016

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiöjärjestys

Tutustus Stockmann-konsernin yhtiöjärjestykseen alla aukeavasta linkistä.

IR-kalenteri

IR-kalenterista löydät ajankohtaiset ja tulevat tapahtumat sekä muut sijoittajalle tärkeät päivämäärät. Avaa IR-kalenteri alta.