Lindex Group Oyj:n Tiedonantopolitiikka

Tässä Lindex Group Oyj:n hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa (disclosure policy) on kuvattu ne keskeiset periaatteet, joiden mukaisesti Lindex-konserni listayhtiönä kommunikoi pääomamarkkinoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lindex-konserni noudattaa tiedonantopolitiikassaan Suomen lainsäädäntöä, Finanssivalvonnan standardeja ja ohjeita sekä Nasdaq Helsingin sääntöjä.

Lindex-konsernin tiedonantopolitiikan tarkoituksena on turvata se, että kaikilla markkinoilla toimivilla on Lindex-konsernin osakkeen arvonmuodostuksen perustaksi saatavilla samanaikaisesti riittävä ja oikea tieto Lindex Group Oyj:stä ja Lindex-konsernista, sekä varmistaa, että julkistettava tieto annetaan viipymättä ja tasapuolisesti.

Tiedonantopolitiikan toteuttamisesta vastaa yhtiön toimitusjohtaja. Muut johdon jäsenet osallistuvat siihen oman vastuualueensa osalta. Lindex-konserni viestintä- ja yhteiskuntavastuuosasto toteuttaa tiedonantopolitiikkaa käytännössä.

Toimintatavat

Lindex-konserni julkaisee tietoja taloudellisesta tilanteestaan ennalta ilmoittamansa aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä. Tiedot taloudellisesta tilanteesta, tulevaisuuden näkymistä, kannattavuuskehityksestä ja muista vastaavista asioista annetaan ensisijaisesti osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa. Tulevaisuudennäkymiä koskevat arviot annetaan verbaalisessa muodossa. Jos näiden neljännesvuosittain julkaistavien katsausten julkaisemisen välillä annetaan näitä asioita koskevaa tietoa, joka saattaa vaikuttaa olennaisesti Stockmannin arvopaperin arvoon, se julkaistaan aina pörssitiedotteena.

Taloudellisia tietoja julkaistaan emoyhtiöstä, konsernista kokonaisuutena sekä sen segmenteistä. Lindex-konsernin segmentit ovat Stockmann ja Lindex. Toissijaiset segmentit ovat konsernin markkina-alueet.

Lindex-konsernin pörssitiedotteet hyväksyy yhtiön toimitusjohtaja tai talousjohtaja.

Lindex-konsernin pörssitiedotteet julkaistaan aina sekä suomen, ruotsin että englannin kielellä. Yhtiön verkkosivuilla julkaistava sijoittajatieto on yhdenmukaista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Huhut, markkina-arviot ja vuodot

Lindex-konserni ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, osakekurssin kehitystä, kilpailijoiden tai analyytikoiden ennusteita, ellei se ole välttämätöntä selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Jos kuitenkin sisäpiiritieto tai Lindex-konsernin arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttava tieto on vuotanut julkisuuteen ennenaikaisesti, yhtiö julkaisee asiasta pörssitiedotteen.

Yhteydet sijoittajiin, analyytikoihin ja mediaan

Lindex-konserni julkaisee verkkosivuillaan listaa niistä analyytikoista, jotka yhtiön saamien tietojen mukaan seuraavat omasta aloitteestaan Lindex-konsernin kehitystä. Lindex-konserni ei julkaise eikä välitä yhtiötä koskevia ulkopuolisten tahojen arviointeja, kuten katsauksia tai konsensusraportteja.

Lindex-konserni pyrkii vastaamaan viipymättä sijoittajien, analyytikoiden ja median kysymyksiin.

Lindex-konserni järjestää osavuosikatsaustensa ja tilinpäätöstiedotteidensa julkistamisen yhteydessä konferensseja sijoittajille ja analyytikoille.

Lindex-konserni johto tapaa pääomamarkkinoiden ja median edustajia. Tapaamisten tavoitteena on antaa taustatietoa Lindex-konsernista ja sen toimintaympäristöstä. Keskustelut perustuvat Lindex-konsernin jo julkaisemiin tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin, eikä niissä tuoda esille uutta, yhtiön arvopaperin arvoon mahdollisesti vaikuttavaa tietoa.

Sisäpiiri ja johtohenkilöiden liiketoimet

Lindex-konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta (linkki aukeaa Nasdaqin sivulle).

Lindex-konserni julkaisee ilmoituksia kaikista johtotehtävissä toimivien henkilöiden tekemistä liiketoimista EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) määräysten mukaisesti. Johtotehtävissä toimivat henkilöt viittaa hallituksen jäseniin, toimitusjohtajaan ja konsernin johtoryhmän jäseniin. Liiketoimien ilmoitukset julkaistaan kolmen työpäivän kuluessa toimen päivämäärästä.

Lindex-konsernin hallitus on päättänyt, että johtotehtäviä hoitavien henkilöiden kaupankäynnin rajoitus yhtiön osakkeilla on 30 päivää ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistusta.

Hiljainen jakso

Lindex-konserni noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistusta. Tänä aikana Lindex-konserni ei kommentoi yhtiön liikevaihtoa eikä tuloskehitystä tai tulevaisuuden näkymiä.

Viestintäkanavat

Pääviestintäkanavina Lindex-konserni käyttää pörssi- ja lehdistötiedotteita, taloudellisia raportteja,
verkkosivujaan sekä tapaamisia ja tilaisuuksia.

Lindex-konsernin pörssitiedotteet julkaistaan ilman aiheetonta viivästystä yhtiön verkkosivuilla, jossa ne ovat saatavilla vähintään viiden vuoden ajan julkistuspäivämäärästä. Tiedotteet on myös arkistoitu valtakunnalliseen tiedotevarastoon, jota ylläpitää Nasdaq Helsinki.

Kriisiviestintä

Kriisi on äkillinen poikkeuksellinen tapahtuma, joka vaarantaa vakavasti Lindex-konsernin toiminnan, asiakaslupauksen täyttämisen, osakasarvon tai maineen. Kriisiviestintä on osa yhtiön riskienhallintaa, ja sen tavoitteena on varmistaa, että tällaisessa kriisitilanteessa pystytään nopeasti ja tehokkaasti toteuttamaan tarpeelliset viestintätoimenpiteet.

Stockmannin hallituksen hyväksymä 11.6.2019. Voimassa 1.7.2019 alkaen.

Uutishuone

Tutustu Lindex-konsernin uutishuoneeseen, josta löydät toimittajia palvelevan MediaDeskin yhteystiedot, kuvapankin ja uusimmat tiedotteet.

IR-kalenteri

IR-kalenterista löydät ajankohtaiset ja tulevat tapahtumat sekä muut sijoittajalle tärkeät päivämäärät. Avaa IR-kalenteri alta.