Toimintaperiaatteet

Lindex Group pyrkii pitkäjänteisesti kannattavaan liiketoimintaan toimimalla eettisesti ja vastuullisesti ihmisiin, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvissä asioissa.

Lindex-konsernin toimintaperiaatteet määrittävät poikkeuksetta kaikkien työntekijöiden ja johdon tavan toimia. Konserni edellyttää myös, että sen tavarantoimittajat ja muut yhteistyökumppanit noudattavat näitä toimintaperiaatteita. Lindex-konsernin toimintaperiaatteita täydentävät tarvittaessa konsernin ja sen tytäryhtiöiden hyväksymät yksityiskohtaisemmat säännöt ja ohjeet. Nämä säännöt ja ohjeet eivät saa olla ristiriidassa Lindex-konsernin toimintaperiaatteiden kanssa.

Lue lisää:

Lindex-konsernin toimintaperiaatteet
(Code of Conduct)

Lindex Group Oyj Abp:n hallitus on hyväksynyt Lindex-konsernin toimintaperiaatteet, joissa määritellään konsernin vastuullisen liiketoiminnan periaatteet.

Yleiset periaatteet

Lindex-konserni pyrkii pitkäjänteisesti kannattavaan liiketoimintaan toimimalla eettisesti ja vastuullisesti ihmisiin, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvissä asioissa. Sitoutuminen vastuulliseen liiketoimintaan on keskeinen osa Lindex-konsernin arvoja ja jokapäiväistä tapaa toimia. Nämä toimintaperiaatteet, Lindex-konsernin arvot sekä johtamiskäytännöt muodostavat kehyksen yhtiön toimintatavoille ja pyrkimyksille toimia kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Lindex-konsernin  toimintaperiaatteet määrittävät poikkeuksetta kaikkien työntekijöiden ja johdon tavan toimia. Lindex-konserni edellyttää myös, että sen tavarantoimittajat ja muut yhteistyökumppanit noudattavat näitä toimintaperiaatteita. Lindex-konsernin toimintaperiaatteita täydentävät konsernin ja sen tytäryhtiöiden hyväksymät yksityiskohtaisemmat säännöt ja ohjeet. Nämä säännöt ja ohjeet eivät saa olla ristiriidassa konsernin toimintaperiaatteiden kanssa.

Lakien noudattaminen ja eettinen toiminta

Lindex-konserni toimii eettisesti korkealla tasolla ja noudattaa toiminnassaan kansainvälisiä sekä toimintamaiden kulloinkin voimassa olevia kansallisia lakeja ja säädöksiä. Näitä lakeja ja säädöksiä ovat muun muassa arvopaperimarkkina-, kilpailu-, kuluttaja-, markkinointi-, tuotevastuu, työ-, ympäristö-, yksityisyydensuoja- ja tasa-arvolainsäädäntö. Lindex-konserni pyrkii liiketoiminnassaan ylittämään lakien, säännösten tai käytäntöjen asettamat vähimmäisvaatimukset.

Lindex-konsernin toimintaa ohjaavat myös kansainväliset sopimukset ja suositukset, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus, ILO:n perussopimus työelämän perusoikeuksista ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille. Lindex-konserni on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen ja edistää sen mukaisesti ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa.

Vapaa kilpailu ja kuluttajan oikeudet

Lindex-konserni kunnioittaa kuluttajan oikeuksia ja toimii markkinoinnissaan vastuullisesti. Myytävien tuotteiden tulee täyttää laadulle, ympäristölle sekä tuoteturvallisuudelle kulloinkin asetetut vaatimukset. Lindex-konserni noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä ja edistää vapaata kilpailua toimialallaan. Kaupalliset tavoitteet ja tulokset saavutetaan toimimalla vastuullisesti.

Lindex-konsernin ja sen työntekijät kunnioittavat asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä yksityisyydensuojaa ja oikeuksien loukkaamattomuutta.

Työntekijät ja työolot

Lindex-konserni kohtelee kaikkia työntekijöitään oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Työntekijöille maksetaan oikeudenmukainen korvaus heidän työstään ja työntekijöitä kannustetaan henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseen ja kasvuun. Lindex-konserni kannustaa työntekijöitään huolehtimaan hyvinvoinnistaan ja järjestää heille turvalliset työolosuhteet. Lindex-konserni ei hyväksy lapsi- tai pakkotyövoimaa missään muodossa ja edellyttää, että sen toimittajat noudattavat tätä periaatetta. Lindex-konserni ei hyväksy sellaista kohtelua tai sellaisia työoloja, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisten sopimusten tai hyväksytyn kansainvälisen käytännön kanssa.

Ympäristö

Lindex-konserni johtaa ja kehittää liiketoimintaansa siten, että toiminnassa huomioidaan myös ympäristönäkökohdat. Lindex-konserni noudattaa voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja vaatii tätä myös yhteistyökumppaneiltaan. Lindex-konserni on sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kaikessa liiketoiminnassaan. Lindex-konserni tiedostaa liiketoimintansa ympäristövaikutukset ja pyrkii ehkäisemään ennalta toimintansa haittavaikutuksia ympäristöön, kuten vähentämään päästöjä, tehostamaan energian- ja vedenkulutusta sekä huolehtimaan jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä. Ympäristöjärjestelmän noudattamista seurataan ja ympäristöpäämäärien toteutumista arvioidaan säännöllisesti auditoinneilla.

Korruptio ja eturistiriidat

Lindex-konsernin työntekijät ja johto toimivat yhtiön edun mukaisesti ja välttävät eturistiriitatilanteisiin joutumista. Lindex-konsernin periaatteena on läpinäkyvä ja vastuullinen toiminta.

Lindex-konsernin työntekijät, johto tai yhteistyökumppanit eivät saa pyytää, ottaa vastaan tai tarjota yrityslahjoja, lahjuksia tai muuta taloudellista hyötyä. Normaaliin liiketoimintaan liittyvät kohtuulliset yrityslahjat ja vieraanvaraisuus on sallittua erillisten ohjeiden mukaisesti.

Lindex-konsernin työntekijät, johto tai yhteistyökumppanit eivät maksa laittomia maksuja viranomaisille tai muille osapuolille liiketoiminnan edistämiseksi tai ylläpitämiseksi.

Lindex-konsernin työntekijät eivät saa käyttää henkilökohtaisesti hyväkseen yrityksen sisäisiä tietoja, asemaansa tai niiden kautta avautuvia tilaisuuksia. Yhtiön omaisuutta käytetään vain yhtiön liiketoiminnassa.

Toimintaperiaatteiden noudattaminen

Lindex-konsernin toimintaperiaatteet on laadittu auttamaan päätöksenteossa ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisussa. Niiden tarkoituksena on yhtenäistää ja selventää Lindex-konsernin toimintakäytäntöjä sekä luoda henkilöstölle yhtenäinen tapa toimia vastuullisesti ympäri maailmaa.

Lindex-konserni edellyttää tämän toimintaohjeen noudattamista kaikilta työntekijöiltään, konserniin kuuluvilta yhtiöiltä sekä yhteistyökumppaneiltaan niiden toimintamaasta riippumatta. Työntekijöitä koulutetaan toimintaperiaatteeseen liittyvissä asioissa ja heitä kannustetaan ottamaan yhteyttä omaan esimieheen tilanteissa, joissa parhaan toimintatavan valitseminen on epäselvää. Toimintaperiaatteiden rikkomukset ja väärinkäytösepäilyt on ilmoitettava esimiehelle, yhtiön johdolle, konsernin sisäiseen tarkastukseen tai Lindex-konsernin ilmoituskanavaan (whistleblowing channel), jossa ilmoitus on mahdollista jättää myös anonyymisti. Ilmoitukset tutkitaan aina luottamuksellisesti.