Uppförandekod

Lindex Group strävar efter att uppnå en lönsam affärsverksamhet med långsiktigt perspektiv genom att agera etiskt och ansvarsfullt i frågor som berör människor, ekonomi, samhälle och miljö.

Lindexkoncernens uppförandekod fastställer agerandet för alla medarbetare och ledningen utan undantag. Lindex Group förutsätter också att dess varuleverantörer och övriga samarbetspartner iakttar denna uppförandekod. Lindexkoncernens uppförandekod kompletteras även med mer detaljerade regler och riktlinjer som godkänts av koncernen och dess dotterbolag. Sådana regler och riktlinjer får inte stå i strid med Lindex Group uppförandekod.

Läs mer om

Lindex Group uppförandekod (Code of Conduct)

Lindex Group Abp:s styrelse har godkänt Lindexkoncernens uppförandekod, där koncernens principer för en ansvarsfull verksamhet fastställs.

Allmänna principer

Lindexkoncernen strävar efter att uppnå en lönsam affärsverksamhet med långsiktigt perspektiv genom att agera etiskt och ansvarsfullt i frågor som berör människor, ekonomi, samhälle och miljö. Ett engagemang för en ansvarsfull verksamhet är centralt för Lindexkoncernens värderingar och dagliga arbetssätt. Denna uppförandekod, Lindexkoncernens värderingar och Lindexkoncernens ledningspraxis bildar ett ramverk för bolagets rutiner och agerande för att främja en hållbar framtid.

Lindexkoncernens uppförandekod fastställer agerandet för alla medarbetare och ledningen utan undantag. Lindex Group förutsätter också att dess varuleverantörer och övriga samarbetspartner iakttar denna uppförandekod. Lindexkoncernens uppförandekod kompletteras med mer detaljerade regler och riktlinjer som godkänts av koncernen och dess dotterbolag. Sådana regler och riktlinjer får inte stå i strid med Lindexkoncernens uppförandekod.

Efterlevnad av lagstiftning och etisk verksamhet

Lindex Group verkar på en hög etisk nivå och uppfyller alltid de internationella och nationella lagar och förordningar som gäller i de länder där bolaget har verksamhet. Dessa lagar och förordningar omfattar lagstiftningen gällande värdepappersmarknaden, konkurrens, konsumenter, marknadsföring, produktansvar, sysselsättning, miljö, integritet och jämlikhet. I sin affärsverksamhet strävar Lindex Group efter att överskrida de minimikrav som föreskrivs av lagar och avtal.

Lindexkoncernens verksamhet styrs även av internationella avtal och rekommendationer, såsom FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och barnkonventionen, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Lindex Group har förbundit sig till FN:s Global Compact-initiativ och att i enlighet med detta främja mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och att motverka korruption.

Fri konkurrens och konsumenträttigheter

Lindex Group respekterar konsumentens rättigheter och bedriver en ansvarsfull marknadsföring. Produkterna som säljs måste uppfylla de kvalitets-, miljö- och produktkrav som vid varje given tidpunkt gäller för dessa. Lindex Group tillämpar gällande konkurrenslagstiftning i sin verksamhet och främjar fri konkurrens inom sin bransch. Kommersiella mål och resultat uppnås genom ansvarsfullt agerande.

Lindex Group och dess anställda respekterar sina kunders och övriga intressenters integritet och rättigheter.

Personal och arbetsvillkor

Lindex Group behandlar alla sina medarbetare rättvist och lika. Medarbetarna betalas en skälig ersättning för sitt arbete och deras personliga och professionella utveckling uppmuntras. Lindex Group uppmuntrar sina anställda att sköta sitt välbefinnande och förser dem med säkra arbetsförhållanden. Lindex Group accepterar inte barnarbete eller tvångsarbete i någon form och kräver även att leverantörerna efterföljer denna princip. Lindex Group accepterar inte behandling eller arbetsförhållanden som strider mot internationella avtal eller vedertagna internationella konventioner.

Miljön

Lindex Group tar hänsyn till miljöaspekter vid hanteringen och utvecklingen av sin affärsverksamhet. Lindex Group följer gällande miljölagstiftning och kräver samma sak av sina partners. Lindex Group har bundit sig följa principerna om en hållbar utveckling i all sin verksamhet. Lindex Group är medveten om sin verksamhets miljöeffekter och strävar efter att föregripa de negativa effekterna genom minskade utsläpp, ökad effektivitet vid energi- och vattenförbrukning samt källsortering och återvinning. Efterlevnaden gällande miljöledningssystemet övervakas, och revisioner utförs regelbundet för att bedöma om miljömålen uppnås.

Korruption och intressekonflikter

Lindexkoncernens medarbetare och ledning agerar för företagets bästa och undviker eventuella intressekonflikter. Lindex Group har som princip att bedriva en öppen och ansvarsfull verksamhet.

Lindexkoncernens anställda, ledning och samarbetspartners får inte begära, acceptera eller erbjuda gåvor, mutor eller andra ekonomiska förmåner i företagets namn. Rimliga gåvor och gästfrihet som ingår i en normal affärsverksamhet är tillåtet, i enlighet med detaljerade definitioner som anges i separata riktlinjer.

Lindexkoncernens medarbetare, ledning och samarbetspartners får inte erbjuda betalning till myndigheter eller andra parter i syfte att främja eller upprätthålla affärsverksamheten.

Lindexkoncernens medarbetare får inte för egen vinning dra nytta av bolagets interna information, sin ställning eller eventuella möjligheter som uppkommer av detta. Bolagets egendom ska endast användas för bolagets affärsverksamhet.

Efterlevnad av uppförandekoden

Lindexkoncernens uppförandekod är avsedd att vara till hjälp vid beslutsfattande och att lösa eventuella problemsituationer. Syftet är att göra Lindexkoncernens verksamhetspraxis tydligare och mer konsekvent och att förse medarbetarna med ett enhetligt sätt att arbeta ansvarsfullt världen runt.

Lindex Group kräver att alla anställda, koncernbolag och partners följer denna uppförandekod, oavsett i vilket land de verkar. Medarbetarna utbildas i frågor som berör uppförandekoden och uppmanas att kontakta sina överordnade när bästa tillvägagångssätt är otydligt. Medarbetarna måste rapportera alla överträdelser eller misstänkta brott mot uppförandekoden till sin överordnade, företagets ledning, koncernens interna revision eller via Lindexkoncernens visselblåsartjänst (whistleblowing channel), som möjliggör anonym rapportering. Alla rapporter undersöks och hanteras konfidentiellt.