Miljömässig hållbarhet

Vi identifierar miljöpåverkan av vår affärsverksamhet, och vårt mål är att minska affärsverksamhetens miljökonsekvenser och agera i enlighet med principerna om hållbar utveckling.

Största delen av koncernens koldioxidutsläpp härstammar från produkter och tjänster. Textilindustrin medför betydande konsekvenser relaterade till miljön, energi- och vattenförbrukningen samt biodiversiteten.

Vi utvecklar vår verksamhet på olika sätt för att minska utsläppen och de klimatrelaterade riskerna: Vi minskar utsläppen, effektiviserar energi- och vattenförbrukningen och sorterar och återvinner avfall. Lindex Group har undertecknat åtagandet Science Based Targets initiative (SBTi) för att ställa upp mål för minskning av koldioxidutsläppen enligt Parisavtalet. 

Lindexkoncernens miljöpolitik (pdf)

Vi satsar på cirkulär ekonomi 

Lindexkoncernens bägge divisioner har identifierat cirkulär ekonomi som ett centralt tema i främjandet av en hållbar affärsverksamhet och strävar därför efter att aktivt agera enligt principerna för cirkulär ekonomi. Målet är att hålla material och produkter i omlopp så länge som möjligt och samtidigt bevara deras värde.

Vi satsar på utveckling av cirkulär ekonomi och relaterade tjänster, såsom lappning och uthyrning av kläder oberoende av var de köpts, försäljning av begagnat mode och personliga modetjänster som hjälper kunderna att hitta en hållbar personlig stil.

Energiförbrukning och koldioxidutsläpp

Koncernens energiförbrukning består främst av el, fjärrvärme och nedkylning. Butikernas, lagrens och kontorens belysning, ventilation, uppvärmning och nedkylning samt anordningar i lokalerna, såsom hissar och rulltrappor, förbrukar energi.

Energieffektivitet utgör en central del av koncernens miljöarbete, eftersom energiförbrukningen är en signifikant källa till koldioxidutsläpp i vår egen verksamhet. I anslutning till miljöarbetet strävar koncernen efter att effektivisera energiförbrukningen för att motverka klimatförändringen och förbättra affärsverksamhetens effektivitet.

Energi- och vattenförbrukningen på de fabriker som koncernen anlitar följs upp, och vi strävar efter att lösa miljöfrågor genom pilotprojekt.

Mätningen av CO2e-utsläpp omfattar de väsentligaste verksamhetsområdena. Mätningen och rapporteringen av växthusgasutsläpp är ett ledningsverktyg inom Lindexkoncernen och utgör en grund för att definiera de områden där utsläpp bör minskas samt för att ange minskningsmål.

Lindexkoncernen har sedan länge rapporterat om koncernens växthusgasutsläpp. Rapporten publiceras årligen i anslutning till hållbarhetsrapporten.

År 2023 var koncernens koldioxidavtryck ca 261 ktCO2e, varav ca två tredjedelar härstammade från köpta varor och tjänster. Transporter nedströms och distribution stod för ca 10 och användningen av sålda produkter för ca 8 procent av utsläppen. Vi arbetar aktivt för att minska utsläppen bland annat från transporter.

hållbarhetsrapporten

Läs mer om utsläppen i hållbarhetsrapporten.

Divisionerna utvecklar hela tiden sina miljöåtgärder

lindex

Mer information om Lindex miljömässiga hållbarhet finns på Lindex webbplats.

stockmanN

Läs mer om Stockmanns miljöåtgärder.