Hållbarhetsmål och -ledning

Lindex Groups divisioner har ambitiösa hållbarhetsmål, och hållbarhet utgör en central del av hela koncernens verksamhet.

Hållbarhet är integrerad i den dagliga ledningen och omfattar således verksamhetens hela värdekedja från säkerheten på arbetsplatserna och leveranskedjan till minimering av miljökonsekvenserna.

Mål på koncernnivå att minska klimatutsläppen

Lindexkoncernens mål är att minska klimatutsläppen med 42 procent fram till 2030. Målet omfattar utsläppen från hela värdekedjan, dvs. scope 1, 2 och 3, enligt GHG-protokollet. Utgångsåret är 2022, då utsläppen var ca 296 ktCO2e.

Lindexkoncernen undertecknade Science Based Targets initiative (SBTi) hösten 2021. SBTi fastställer en tydlig väg för minskning av klimatutsläpp i enlighet med Parisavtalet. I slutet av oktober lämnade Lindex Group in klimatplanen och de relaterade målen till SBTi:s experter för validering. Bolaget förväntar sig att SBTi kommer att validera de vetenskapligt baserade klimatmålen under 2024.

Fortlöpande utveckling

Vi är medvetna om utmaningarna i branschen och i vår verksamhet. Trots att vi redan vidtagit många åtgärder för att förbättra verksamhetens ansvarsfullhet och hållbarhet har vi ännu inte nått den nivå som förväntas av oss och som vi kräver av oss. 

Därför har vi förbundit oss till att göra vårt bästa för att främja alternativ som stöder en hållbar utveckling, minskar negativa miljökonsekvenser och stärker socialt välbefinnande i hela vår affärsverksamhet.

Så här leder vi och följer upp hållbarheten

Koncernens hållbarhetsarbete baserar sig på FN:s mål för hållbar utveckling, våra hållbarhetsåtaganden och på våra divisioners vision, strategi, värderingar och väsentlighetsanalys som utgår från dialogen med intressenterna.

I dag har koncernen som sådan ingen gemensam hållbarhetsstrategi. Divisionernas hållbarhetsstrategier och väsentlighetsanalyser uppdateras med ca 2–3 års intervall, och de behandlas tillsammans med koncernens styrelse som en del av strategiprocessen. Implementeringen följs upp månatligen, halvårsvis eller årligen beroende på delområde. Hållbarhetsriskerna utgör en del av riskhanteringsprocessen. 

Stockmann och Lindex för en aktiv och fortlöpande dialog med sina intressenter för att stärka relationerna och i högre grad förstå de förväntningar och önskemål som ställs på koncernen.

De fem viktigaste intressenterna, som har den största inverkan på affärsverksamheten och som affärsverksamheten påverkar mest är:

 • kunder
 • personal
 • aktieägare och investerare
 • varu- och tjänsteleverantörer
 • myndigheter och organisationer

Ta del av koncernens uppförandekod (länken öppnas på samma flik).

Vårt arbete styrs av internationella hållbarhetsåtaganden

 • FN:s konvention om mänskliga rättigheter och om barnets rättigheter
 • ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter 
 • FN:s globala mål för hållbar utveckling 
 • FN:s Global Compact-principer 
 • Amfori BSCI/Sedex-uppförandekod
 • International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry 

Vårt arbete styrs av FN:s globala mål för hållbarhet

Vi har åtagit oss att stödja FN: s globala mål för hållbar utveckling i vår verksamhet. Av de 17 målen har vi identifierat sex mål som vår verksamhet bäst kan bidra till och som vi fokuserar våra ansträngningar på.

Hållbar konsumtion och produktion

Logistiken och vår information till kunderna som stöd för inköpen. Dessutom strävar vi efter att öka användningen av mer hållbara material och processer i våra varumärkesurval.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi bemöter våra medarbetare och leverantörer ansvarsfullt. Vi erbjuder våra medarbetare en rättvis arbetsmiljö och vill också garantera det också i vår inköpskedja. Vi strävar efter en lönsam affärsverksamhet.

Bekämpa klimatförändringen

Vårt bidrag inkluderar att minska utsläppen, öka energieffektiviteten och utföra sortering och återvinning av avfall i vår egen verksamhet.

Jämställdhet

Vårt bidrag inkluderar aktivt främjande av jämställdhet i alla personalkategorier. Jämställdhet mellan könen är en central princip som Lindex införde 2019. Lindex mål är att stärka kvinnor över allt genom att skapa jämställda arbetsplatser, förbättra kvinnors självförtroende, uppmuntra kvinnor att ha en positiv inställning till sin kropp och välja en hållbar livsstil.

Samarbete och partnerskap

Vi bidrar genom aktivt engagemang och samarbete med våra väsentliga intressenter. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan driva en förändring mot en mer hållbar framtid.

Rent vatten och sanitet

Genom vår verksamhet kan vi avsevärt främja uppnåendet av målet för rent vatten och sanitet. Ett av huvudmålen i Lindex hållbarhetslöfte är att agera ansvarsfullt med vatten. Bolaget effektiviserar vattenförbrukningen i hela värdekedjan.

Hållbar­het inom koncer­nen

Du kan läsa mer om våra åtaganden och relaterade åtgärder och revisioner i vår hållbarhetsrapport

hållbar­het i LINDEX

Lindex hållbarhetsstrategi är indelad i tre områden: stärka kvinnor, respektera planeten och säkerställa mänskliga rättigheter.

HÅLLBAR­HET i Stock­mann

Stockmanndivisionens hållbarhetsstrategi siktar mot en resurssmart detaljhandel genom miljömässig hållbarhet, etiskt ansvar och samarbete samt en lönsam och hållbar affärsverksamhet. 

anmälningskanal

Bolaget har en anmälningskanal (whistleblowingchannel) som upprätthålls av en utomstående leverantör och som personalen, samarbetspartner och andra intressenter kan använda för att anonymt rapportera om brott eller misstankar om brott mot koncernens verksamhetsprinciper eller andra instruktioner.