Människor och samhället

När det gäller social hållbarhet är målet för Lindex Groups bägge divisioner att för sin del främja och säkerställa etiska och säkra arbetsförhållanden. Lindexkoncernens policy för mänskliga rättigheter skapar en grund för social hållbarhet, och koncernen har förbundit sig till flera internationella principer.

Koncernen har inga egna fabriker. Nära samarbete med partner förbättrar kvaliteten och transparensen samt ökar hållbarhetskompetensen i hela inköpskedjan.

Vid valet av varuleverantörer fästs uppmärksamhet vid många aspekter. De viktigaste kriterierna är att möta Lindexkoncernens behov, leverantörens know-how och leveransförmåga, kvalitet och pris, ansvar, särskilt när det gäller arbetsförhållanden och miljöfrågor samt möjlighet till långsiktigt samarbete.

POLICY FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Respekten för mänskliga rättigheter är grundläggande för Lindexkoncernens värden och verksamhet. Vår policy för mänskliga rättigheter utgör ett komplement till koncernens uppförandekod, och här definieras vidare koncernens strategi för mänskliga rättigheter.

Varuleverantörerna förbinder sig till uppförandekoden

I länder där risker förekommer har Lindex och Stockmann både direkta varuleverantörer och produktionsanläggningar. Alla varuleverantörer förväntas förbinda sig till Lindexkoncernens uppförandekod eller uppvisa förbindelse med liknande koder samt till fortlöpande förbättringar.

Hållbarhetsfrågor diskuteras i samband med inköpsförhandlingar och ingående av leveransavtal. Samarbetspartnernas efterlevnad av uppförandekoden säkerställs genom egna och tredje parters revisioner av deras fabriker, fabriksbesök och fortlöpande dialog. 

I länder där värdekedjan startar har Lindexkoncernen en stor sysselsättande inverkan i synnerhet bland kvinnor, vilket förbättrar kvinnornas ställning och intjäningsmöjligheter.

Regelbunden välgörenhet och sociala kampanjer 

Lindex Group engagerar sig regelbundet i samhälls- och välgörenhetsprojekt. Stockmann stöder välgörenhetsorganisationer årligen genom att donera medel till valda allmännyttiga organisationer.

Välgörenhet utgör en del av kommersiella kampanjer. Till exempel är Lindex en av huvudsamarbetspartnerna i kampanjen Rosa bandet. Lindex har många andra internationella och lokala samarbetspartner.

Läs mer om Lindex viktiga initiativ och partnerskap.

Stockmann deltar årligen i flera välgörenhetsorganisationers kampanjer. En av de viktigaste är Rädda Barnens julkampanj. Dessutom har Stockmann gjort välgörenhetssamarbete med bland annat Röda Korset i alla tre verksamhetsländer.

Stockmann utför välgörenhetssamarbete för att främja återvinning genom att donera produkter som inte längre säljs, varuprover och överloppsmaterial till lokala partner, välgörenhetsorganisationer och aktörer inom återvinning. I valet av samarbetspartner beaktas välgörenhet för mindre bemedlade så att donationerna går till hjälpbehövande.

I flera år har Stockmann samarbetat med bland annat Hope Yhdessä Yhteisesti ry, som delar ut donationerna vidare till mindre bemedlade finländska familjer. Samarbetet med Återvinningscentralen hör till Stockmanns nyaste partnerskap i Finland.

hållbarhetsledning och åtaganden

Lindexkoncernens divisioner har ambitiösa hållbarhetsmål, och hållbarhet utgör en central del av hela koncernens verksamhet.