Inköpskedjan

En hållbar och transparent inköpskedja är en prioritering för Stockmannkoncernens bägge divisioner. Affärsverksamhetens framgång baserar sig på valet av sådana affärspartner som delar gemensamma värderingar och med vilka starka relationer och höga etiska standarder upprätthålls. 

De viktigaste kriterierna vid valet av varuleverantörer är att möta Stockmannkoncernens behov, leverantörens know-how och leveransförmåga, kvalitet och pris, ansvar, särskilt när det gäller arbetsförhållanden och miljöfrågor samt möjlighet till långsiktigt samarbete.

I koncernens verksamhet är inköpskedjan förknippad med betydande aspekter inom social hållbarhet till exempel när det gäller arbetsförhållandena och -säkerheten. Rapporteringen om inköpskedjan baserar sig på riskbedömning och bolagets påverkningsmöjligheter.

Nära samarbete med partner förbättrar kvaliteten och transparensen samt ökar hållbarhetskompetensen i hela inköpskedjan.

Stockmannkoncernen har fem lokala inköpskontor som innehar en nyckelställning i utvecklingen av arbetsförhållanden och identifieringen av risker. Inköpskontoren kontrollerar alla fabrikers rutiner innan order inlämnas. Efter den initiala kontrollen fortsätter det systematiska hållbarhetsarbetet. Lindex köper nästan alla produkter via inköpskontor Stockmann ca hälften. 

Varuleverantörerna förbinder sig till koncernens uppförandekod

Hållbara affärsprinciper utgör grunden för både Stockmanns och Lindex inköpsrutiner.. Alla varuleverantörer måste förbinda sig vid instruktionerna för varuleverantörer, uppförandekoden, SEDEX-standarden eller amfori BSC:s uppförandekod kompletterat med divisionernas egna riktlinjer som fastställs på basis av iakttagna människorätts- och andra risker.

Dessa utgörs av bland annat förbud mot vissa sandblästringsmetoder, iakttagande av djurens grundläggande rättigheter och kemikaliebegränsningar.

Bildandet av underleverantörskedjor utan tillstånd är en riskfaktor med tanke på efterlevnaden av uppförandekoden. Leverantörerna ska alltid på förhand informera om anlitande av underleverantörer. I Bangladesh är anlitande av underleverantörer helt och hållet förbjudet på basis av riskanalyser. Stockmannkoncernen har nolltolerans i dessa frågor, vilket innebär att överträdelser av förbudet leder till att beställningarna upphör. 

Största delen av koncernens egen personal arbetar i länder där risken för brott mot mänskliga rättigheter anses vara liten. År 2022 fortsatte Stockmann att genomföra ett projekt som anknyter till omsorgsskyldigheten (due diligence) och som bedömer hur väl de mänskliga rättigheterna respekteras i Lindex försäljnings- och franchisingländer samt bland de viktigaste intressenterna.