Hållbar affärsverksamhet

Med ekonomiskt ansvar avses i Lindex Group god hushållning genom vilken ägarnas avkastningsförväntningar uppfylls, anställda erbjuds stadigvarande arbetsplatser och ekonomisk välfärd skapas i samhället överlag. 

Lindexkoncernen är en betydande arbetsgivare, en avsevärd inköpare av produkter och tjänster, investerare samt samarbetspartner och skattebetalare. Konkurrenskraft och ett starkt ekonomiskt resultat gör det möjligt att satsa på utveckling av personalens och samhällets välfärd. Socialt ansvarsfull verksamhet skapar i sin tur en stark grund för bolagets effektivitet och ekonomiska tillväxt.

Vi siktar långsiktigt på lönsam affärsverksamhet och genomför många strukturella omställningar för att verksamheten återigen ska vara lönsam. 

Läs mer om koncernen som placeringsobjekt (länken öppnas på samma flik).

Vi agerar transparent

Vår princip är att bedriva en öppen och ansvarsfull verksamhet. Som grundande medlem deltar vi i Transparency Suomi ry som motarbetar korruption (länken öppnas på en ny flik). Lindexkoncernens medarbetare och ledning ska i enlighet med bolagets intresse undvika intressekonflikter. 

Principerna om motarbetande av korruption och konkurrensbegränsande beteende ingår i vår uppförandekod. Anvisningar mot korruption ingår också i vår uppförandekod som tillämpas på inköpskedjan, till exempel i Supplier Code of Conduct, dvs. uppförandekoden för varuleverantörer.

Den interna kontrollens ändamålsenlighet bedöms av internrevisionen, som är en separat enhet under vd och rapporterar till styrelsens revisionskommitté.

arbete mot korruption

Syftet med denna antikorruptionspolicy är att komplettera ordningsreglerna rörande korruption och intressekonflikter i Lindexkoncernens uppförandekod.

Säkra produkter från planering till återvinning 

Lindex och Stockmann ansvarar för att de produkter som säljs är säkra och att de inte utgör en risk för kundernas hälsa eller egendom. Bägge divisionerna har etablerade rutiner för uppföljning och fortlöpande utveckling av verksamheten.

Plastindustrin är mycket beroende av kemikalier i tillverkningsskedet. Lindexkoncernen iakttar REACH-kemikalielagstiftningen och i vissa fall är kraven mer rigorösa än enligt den. Leverantörerna ska själva se till att de följer kraven. Vi testar produkterna i oberoende laboratorier.

Hållbarhetsfrågor och kunder beaktas redan i valet av material till produkterna. I planeringen av produkterna beaktas utöver kundernas preferenser och högklassiga material även bland annat materialeffektivitet, underhåll av produkter och möjlighet att reparera dem, vilket för sin del förlänger produkternas livscykel.

Möjligheten att återvinna produkter beaktas i planeringen så att olika material kan separeras för att producera nya råvaror av dem. Målet är att öka mängden material som har mindre skadlig miljöpåverkan i våra egna märkesprodukter.

Eventuella återkallelser av produkter sker enligt Stockmanns och Lindex interna anvisningar för återkallelse, och i dem definieras ansvarsfördelningen och de relevanta åtgärderna. Återkallelser och kundreklamationer är mycket sällsynta. 

Aktiviteter i organisationer

Lindexkoncernen har representation i flera nationella och internationella organisationer och intresseorgan. Nedan uppräknas kärnorganisationerna och representanterna i dem.

De väsentligaste förtroendeuppdragen för medlemmarna i styrelsen och ledningsgruppen finns listade på styrelsens och ledningsgruppen webbsidor under rubriken Tilläggsinformation om medlemmarna.

Internationella organisationer där Lindexkoncernen är medlem i, för närvarande utan representation

Internationella organisationer där Lindex är medlem i, för närvarande utan representation

anmälningskanal

Bolaget har en anmälningskanal (whistleblowingchannel) som upprätthålls av en utomstående leverantör och som personalen, samarbetspartner och andra intressenter kan använda för att anonymt rapportera om brott eller misstankar om brott mot koncernens verksamhetsprinciper eller andra instruktioner.