Lindex Group Abp som placeringsobjekt

Lindex Group Abp är en börsnoterad internationell flerkanalig detaljhandelskoncern. Företaget hade ca 42 328 aktieägare och 5 801 anställda i slutet av december 2023. Lindexkoncernen består av två affärsdivisioner: modekedjan Lindex och Stockmannvaruhuen samt nätbutiker. Lindexdivisionens andel av omsättningen är 67 % och Stockmanndivisionens 33 %. 

 20232022
Omsättning951,7 miljoner euro981,7 miljoner euro
Justerat rörelseresultat (EBIT)80,0 miljoner euro79,8 miljoner euro

LINDEXdivisionen i korthet

Lindex existerar för att stärka och inspirera kvinnor över allt. Våra kunder, medarbetare och samarbetspartner är engagerade i denna ambition. Vi satsar på digitalisering och får vår styrka av människor. Vi utlovar våra kunder mode som känns bra och ser bra ut.

  • I syfte att nå våra mål och vår vision har vi gett ett löfte – att göra en skillnad för framtida generationer. Löftet omfattar alla dimensioner av hållbarhet och är indelat i tre områden: stärka kvinnor, respektera planeten och säkerställa mänskliga rättigheter.
  • Enligt Lindex långsiktiga strategi siktar vi på att vara ett globalt, varumärkesorienterat och hållbart modeföretag. Detta innebär tillväxt i digitala intäkter både via vår egen nätbutik och genom samarbetet med globala digitala plattformar, förbättrad kostnadseffektivitet och tillväxt inom nya affärsområden utan att pruta på hållbarhetsmålen.
  • Det nya varuhuset med flera distributionskanaler är den största investeringen i Lindex historia och ett viktigt steg i uppnåendet av företagets långsiktiga tillväxtplaner och säkerställandet av den framtida logistiken och konkurrensfördelarna. Det kommer att hantera distributionen av varor till modeföretagets alla butiker, den kraftigt ökande näthandeln och globala modeplattformar genom samarbetet med tredjeparter. Den nya faciliteten fyrdubblar Lindex näthandelskapacitet direkt och möjliggör skalbara och hållbara logistiska lösningar för alla försäljningskanaler. Till en början är näthandelns kapacitet ca 13 000 försändelser per produktionstimme. Den långt automatiserade och klimatsmarta facilitetens yta är ca 40 000 kvadratmeter, och den planeras att vara i drift 2024.

stockmanndivisionen i korthet

Stockmanns mål är att göra nya intryck varje dag i alla möten med kunder, partner, medarbetare och andra intressenter. Vår vision är att skapa en marknadsplats för ett gott liv.

  • Kundfokus, dvs. förmågan att förstå kunderna och bemöta dem enligt deras preferenser samt erbjuda dem unika kundupplevelser, utgör kärnan i vår strategi.
  • Vi har ett utvalt sortiment av varor inom mode, skönhet, inredning och livsmedel samt olika slags relaterade tjänster på våra åtta varuhus och i nätbutiken.
  • Stockmanns kundlöfte är att skapa känslor som består med hjälp av vår professionella och serviceorienterade personal.

Stockmanns finansiella prioriteringar under strategiperioden är omsättningstillväxt samt förbättrad lönsamhet och avkastning på investeringar.

Hållbarhet är kärnan i Lindexkoncernens affärsverksamhet

Lindexkoncernen undertecknade Science Based Targets initiative (SBTi) som ställer mål för minskningen av koldioxidutsläpp enligt Parisavtalet. Genom SBTi kommer Lindexkoncernen att främja klimatrelaterade åtgärder och ytterligare utveckla en vägkarta för reducerade utsläpp och klimatrelaterade risker. Lindexkoncernen kommer att fastställa sina vetenskapligt baserade klimatmål i enlighet med schemat för initiativet.

Lindexdivisionens hållbarhetslöfte bygger på varumärkets vision –att stärka och inspirera kvinnor över allt. Det består av tre fokusområden genom vilka vi strävar efter att främja hållbarhet och stärka kvinnor. Läs mer av hållbarhet inom Lindex (länken öppnas i samma fönster).

Stockmanndivisionens hållbarhetslöfte är i linje med den kundorienterade affärsstrategin och baserar sig på väsentlighetsbedömningen samt på Stockmanns CSR-strategi 2022–2025, som siktar på en mer resurssmart detaljhandel. CSR-strategin är indelad i tre prioriterade områden som styr vårt hållbarhetsarbete framöver. Läs mer av hållbarhet inom Stockmanndivisionen (länken öppnas i samma fönster).

Företagssaneringen framskrider planenligt

Lindexkoncernen har systematiskt implementerat företagssaneringsprogrammet, som godkändes i februari 2021. Saneringsprogrammet bygger på fortsättandet av Stockmanns varuhusaffärsverksamhet, försäljningen och tillbakahyrningen av Stockmanns varuhusfastigheter i Helsingfors, Tallinn och Riga samt fortsättandet av Lindex affärsverksamhet som en fast del av Stockmannkoncernen.

Koncernen har begränsade möjligheter att ordna ny finansiering. Saneringsprogrammet kan inte avslutats innan alla stridiga krav har avgjorts.

Företagssaneringsprocessen framskrider planenligt. Varuhusfastigheten i Tallinn såldes i december 2021, och avtalet om försäljning av varuhusfastigheten i Riga slöts i december 2021 och genomfördes i januari 2022. Varuhusfastigheten i Helsingfors centrum såldes i april 2022, och den återstående saneringsskulden återbetalades.

Företagssaneringsförfarande

Stockmann Oyj Abp lämnade den 6 april 2020 in en ansökan om företagssaneringsförfarande till Helsingfors tingsrätt.

Helsingfors tingsrätt har enligt sitt beslut den 9 februari 2021 fastställt saneringsprogrammet för Stockmann Oyj Abp, och saneringsförfarandet har upphört. Advokat Jyrki Tähtinen utsågs till övervakare av saneringsprogrammet. Saneringsprogrammet bygger på fortsättandet av Stockmanns varuhusaffärsverksamhet, försäljningen och återhyrningen av Stockmanns varuhusfastigheter i Helsingfors, Tallinn och Riga samt fortsättandet av Lindex affärsverksamhet som en fast del av Stockmannkoncernen.

Publicerade börsmeddelanden och dokument i anslutning till företagssaneringsförfarandet

6.4.2020 Stockmann Oyj har beslutat att lämna in ansökan om företagssaneringsförfarande

7.4.2020 Helsingfors tingsrätt har infört ett tillfälligt indrivningsförbud mot Stockmann Oyj Abp samt utnämnt advokat Jyrki Tähtinen som interimistisk utredare

8.4.2020 Helsingfors tingsrätt har beslutat att inleda företagssaneringsförfarande för Stockmann Oyj Abp

9.4.2020 Stockmann plc EUR 250,000,000 Senior Secured Fixed Rate Notes – Event of Default (på engelska)

17.4.2020 Helsingfors tingsrätts beslut om upprättande av en borgenärskommitté samt sekretess (på finska)

11.6.2020 Tingsrätts beslut (på finska)

17.8.2020 Grundläggande utredning i anslutning till Stockmann Oyj Apb:s företagssaneringsförfarande (på finska)

10.11.2020 Utbetalning av små saneringsskulder

11.12.2020 Tidsgränsen för förslaget till Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram har förlängts

14.12.2020 Finskspråkig webcast kl. 10.30

14.12.2020 Stockmann Oyj Abp:s förslag till saneringsprogram (på finska)

15.12.2020 Helsingfors tingsrätts beslut gällande behandlingen av förslaget till Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram (på finska)

9.2.2021 Helsingfors tingsrätts beslut gällande Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram (på finska)

9.2.2021 Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram, fastställt av Helsingfors tingsrätt (på finska)

18.2.2021 Helsingfors tingsrätts beslut gällande Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram (på engelska)

18.2.2021 Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram, fastställt av Helsingfors tingsrätt (inofficell engelskspråkig översättning)

1.4.2021 Meddelande till Stockmann Oyj Abp:s borgenärer med skulder utan säkerhet samt hybridlånsborgenärer (på finska och engelska)

30.4.2021 Infokirje rahastoa koskien 30.4.2021 (på engelska)

30.4.2021 Tiedote Stockmannin vakuudettomille velkojille (på finska)

30.4.2021 North Wall Capital – Invitation (15502078.1) (på engelska)

13.5.2021 North Wall Capital – Stockmann Unsecured Purchase Offer Extension (på engelska)

17.5.2021 Helsingfors tingsrätts beslut i ärendet 20-16712 (på finska)

2.6.2021 NWC – Stockmann Hybrid Purchase Offer Announcement (på engelska)

2.6.2021 NWC – Stockmann Unsecured Purchase Offer Second Extension (på engelska)

4.10.2021 Minskning av Stockmann Oyj Abp:s aktiekapital / tillkännagivande till borgenärerna (på engelska)

10.11.2021 Helsingfors tingsrätts beslut gällande ändring av saneringsprogrammet (på finska)

29.12.2021 Stockmann sålde sina varuhusfastigheter i Tallinn och Riga

21.3.2022 Stockmann sålde sin varuhusfastighet i Helsingfors centrum

23.3.2022 Riktad emission av nya aktier

24.3.2022 Registrering av nya aktier

25.5.2022 Skiljedomstolen har i dag gett en skiljedom i tvisten mellan Pirkanmaan Osuuskauppa och Stockmann

21.7.2022 Stockmann har fattat beslut om en riktad emission av 1 130 786 nya aktier i enlighet med sitt saneringsprogram

21.7.2022 Stockmann emitterar ytterligare säkerställda obligationer i enlighet med saneringsprogrammet; ansökan om notering inlämnad

22.7.2022 Stockmanns nya aktier registrerade i handelsregistret

31.8.2022 Skiljedomstolen har i dag gett en skiljedom i tvisten mellan LähiTapiolan Keskustakiinteistöt Ky och Stockmann

8.12.2022 Högsta domstolen har i dag gett sitt beslut i tvisten mellan Pirkanmaan Osuuskauppa och Stockmann

21.6.2023 Stockmann emitterar ytterligare säkerställda obligationer i enlighet med saneringsprogrammet; ansökan om notering inlämnad

22.6.2023 Stockmanns nya aktier registrerade i handelsregistret

25.1.2024 Stockmann har fattat beslut om en riktad emission av 307 489 nya aktier i enlighet med sitt saneringsprogram till borgenärer av bekräftade saneringsskulder; Bolaget lämnar in en ansökan om notering

25.1.2024 Stockmann emitterar ytterligare säkerställda obligationer i enlighet med saneringsprogrammet; ansökan om notering inlämnad

26.1.2024 Stockmanns nya aktier registrerade i handelsregistret

Bokslut och delårsrapporter

Informationen om koncernens årsredovisningar och delårsrapporter från och med år 2007 har sammanställts på en egen undersida.