Kontinuitet, risker och osäkerheter

Lindexkoncernens delårsrapport 1.1–31.3.2024, publicerad den 25 April 2024

Lindexkoncernen utsätts för risker som hänför sig till affärsmiljön, risker förknippade med bolagets egen verksamhet och leveranskedja samt finansiella risker. Koncernens största risker anknyter till det makroekonomiska läget och dess eventuella negativa inverkan på konsumenternas beteende och till valutakursfluktuationer. Eftersom koncernens leveranskedja är global, kan oväntade logistiska problem öka fraktkostnaderna och ledtiderna. Normala säsongsfluktuationer under året inverkar dessutom på Lindexkoncernens affärsverksamhet. Detaljerad information om Lindexkoncernens risker finns i årsredovisningen 2023 på adressen https://report.stockmanngroup.com/ar2023/.

Lindex Group Abp:s företagssaneringsprogram framskrider planenligt, vilket innebär att alla Stockmans varuhusfastigheter har sålts och alla räntebärande skulder återbetalats med undantag för ett obligationslån på 71,9 miljoner euro. I slutet av mars fanns det fortfarande två bestridda yrkanden som gäller avslutande av hyreskontrakt och som måste avgöras innan saneringsprocessen kan avslutas. Efter rapportperioden avgjordes det ena av dem.

Riskhantering inom lindexkoncernen

Syftet är att trygga koncernens resultatutveckling och säkerställa ostörd affärsverksamhet genom att genomföra riskhanteringen kostnadseffektivt och systematiskt i affärsenheterna.