Strategi och finansiella mål

Lindexkoncernens strategi utgår från Lindex- och Stockmanndivisionens gemensamma starka sidor och möjligheter. Vardera divisionen har dessutom sina strategier.  

Divisionerna har en gemensam uppfattning om att kundorientering, multipla kanaler och starka varumärken är strategiska nyckelfaktorer för framtida tillväxt.  

Lindexkoncernen har ambitiösa hållbarhetsmål, och hållbarhet utgör en central del av hela koncernens verksamhet. Den är integrerad i den dagliga ledningen och omfattar således verksamhetens hela värdekedja från säkerheten på arbetsplatserna och leveranskedjan till minimering av miljökonsekvenserna.  

Strategiska prioriteringar på koncernnivå

1. Den bästa kundupplevelsen och kundtrogenheten uppnås genom att framgångsrikt utveckla en operativ modell som baserar sig på multipla kanaler. 

2. Kundtrogenheten stärks med hjälp av starka varumärken och sortiment. 

3. Ett starkt engagemang för rättvisa och hållbara affärsmodeller och rutiner bibehålls och vidareutvecklas. 

4. Avsikten är att uppnå tillväxt och effektivisering tillsammans med tredje parter genom att expandera sortimentet av relevanta produkter och tjänster för att även nå nya kundgrupper. 

5. En hållbar affärsverksamhet säkerställs genom växande omsättning, en förbättrad kostnadseffektivitet och ett effektivt kapitalnyttjande. Därigenom förbättras koncernens lönsamhet och finansiella stabilitet.

Lindexdivisionens strategi och finansiella mål

Stockmann­divisionens strategi och finansiella mål

hållbarhet inom Lindexkoncernen

Vårt företags mål är att vara en av branschens ledande aktörer inom hållbar utveckling.