Hållbarhet inom Lindex

På Lindex är hållbarhet en del av vårt dagliga arbete, och vi håller fast vid vårt löfte – att göra skillnad för framtida generationer. Vårt hållbarhetsarbete har flera nivåer – från de högre målen som företag till uppfyllande av våra intressenters förväntningar och efterlevnad av lagstiftningen. Vårt hållbarhetslöfte är indelat i tre områden: stärka kvinnor, respektera planeten och säkerställa mänskliga rättigheter.

STÄRKA KVINNOR

Vi existerar för att stärka och inspirera kvinnor över allt. Kvinnor är involverade i hela vår värdekedja från produktionen till provhytten. Så klart har vi också många män i vår värdekedja. De är en precis lika viktig del av Lindex och i allt vi gör för att nå våra högre mål. Och eftersom kvinnan är allt för oss är hon också nyckeln till framtiden. Kvinnor och flickor bär en stor del av bördan i dagens samhälle, och om hälften av världens population inte de facto involveras kommer vi inte att uppnå en hållbar framtid. Därför fortsätter vår resa under vilken vi använder vår affärsförmåga som en plattform som ger resultat. Vi har gjort en hel del bra ifrån oss och fortsätter att göra det, men satsar också på områden där framstegen har varit långsammare.

RESPEKTERA PLANETEN

På Lindex kommer vi inte nöja oss med att vara en åskådare i vår tids största miljökris. Vi ser en stark länk mellan våra högre mål och vårt engagemang för alla hållbarhetsaspekter. Eftersom grundläggande behov kommer först! Man kan inte realisera sin potential utan tillgång till rent vatten, mat, skydd och säkerhet. Dessa behov är beroende av fungerande naturliga ekosystem. Om den globala uppvärmningen överstiger 1,5 grader är resultatet en planet där det råder brist på rent vatten och mat, en värld som präglas av sociala oroligheter och konflikter. Och kvinnorna är de som påverkas mest. Därför driver våra högre mål på oss att satsa på cirkulär ekonomi i modebranschen och begränsa klimatförändringen.

SÄKERSTÄLLA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Lindex hela affärsverksamhet är beroende av människors beslut, händer och kompetens. Människor med rättigheter och dignitet oberoende av vem de är. Det är vårt ansvar att se till att de grundläggande mänskliga rättigheterna respekteras i hela vår värdekedja och att arbetsplatserna är säkra och sunda samt att arbetsförhållandena är acceptabla. Trots att transparensen i leveranskedjan är en stor utmaning inom modebranschen är den samtidigt nyckeln till framsteg inom alla hållbarhetsområden.

ETT FÖRETAG PÅ RESA

I över 65 år har Lindex varit ett modeföretag på resa. Under de senaste åren har resan allt mer präglats av osäkerhet. Klimatförändringar, social ojämlikhet och befolkningstillväxt har utstakat vår väg. Vi har ett ansvar att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling – för våra kunder, för samhället och för vår affärsverksamhet i dag och i morgon. Vi är inte perfekta men resan har ännu inte nått slutet.