Dataskyddsbeskrivning för Stockmannkoncernens kommunikation

När ni använder våra internetsidor kan vi fråga efter era personuppgifter och vid behov använda dem bl.a. för igenkänning av kunden samt för att leverera tjänster och meddelanden till er.

Användning av cookies.
Vi använder cookies i våra tjänster. De inom nättjänsterna allmänt använda cookies är små identifieringsfiler som överflyttas från en server till besökarens dator under sessionen. Vi använder cookies för att möjliggöra att besökaren under en och samma session kan flytta från en tjänst till en annan. Användningen av cookies syns inte för besökaren under sessionen och belastar inte heller besökarens dator.

Vi använder cookies även för att granska besökartrafiken samt för att utveckla kvaliteten på våra tjänster. Besökartrafikens granskning innebär i Stockmanns nättjänster t.ex. analysering av via vilka webbsidor cookies-identifierade besökare anländer till och lämnar tjänsterna.

Användningen av cookies är säkert och dessa skadar inte besökarens datorer eller filer. Om man så önskar, kan man koppla bort användningen av cookies i sin webbläsares inställningar.

Webbplatsen stockmanngroup.com utnyttjar Google Analytics, som är Google Inc:s analyseringsverktyg. Google Analytics använder cookies, dvs. textfiler, för att bättre kunna analysera användningen av webbplatsen stockmanngroup.com. Du kan förhindra användningen av cookies via din webbläsares inställningar. Notera att vissa av sidornas funktioner inte nödvändigtvis fungerar ifall användningen av cookies är förhindrad.

Genom att använda denna webbsida godkänner du att Google behandlar dina uppgifter på denna sida specificerat sätt och i enlighet med Googles dataskyddsbeskrivning. Så här använder Google insamlad information

DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR KOMMUNIKATION INOM STOCKMANNKONCERNEN

EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016), art. 12, 13 och 14

1 Registeransvarig och kontaktuppgifter

Stockmann Oyj Abp (FO-nummer 0114162-2)
Alexandersgatan 52 B / PB 220
00101 Helsingfors
Tel. +358 (0)9 1211
E-post: info@stockmann.com

2 Ändamålet med behandlingen av personuppgifter samt rättsanspråk

Då ni använder Stockmanns webbsidor och tjänster där kan vi fråga er om era personuppgifter för
följande ändamål:

 • Skickande av press- och börsmeddelanden
 • Postning av den tryckta årsberättelsen
 • Erbjudande av kommunikationstjänster för investerare
 • Analys av webbsidornas användarflöde

Rättsanspråket för behandlingen av personuppgifter är verkställande av avtalet. Uppgifterna används för att genomföra den registrerades servicebeställningar.

Uppgifter från analysverktyg som Stockmann använder behandlas enligt samtycke. Fotografier och videor behandlas på basis av berättigat intresse.

Behandlingen av personuppgifter riktas till följande grupper av registrerade: intressenter, såsom abonnenter på meddelanden och årsredovisningar; aktieägarna och analytiker som följer Stockmann.

3 Personuppgiftsgrupper

Personuppgiftsgrupper som behandlas ärnamn och adress

 • e-postadress
 • aktieägarens namn, företag
 • språk
 • fotografier och videor i Stockmanns kommunikationskanaler

4 Informationskällor

De uppgifter som behandlas erhålls från den registrerade via webbsidorna eller på basis av annan anmälan.

5 Profilering eller automatiskt beslutsfattande

Finns inte.

6 Mottagare av uppgifterna

 • Euroclear Finland Oy; aktieägarna
 • Cision Finland Oy; skickande av press- och börsmeddelanden
 • Eurolandcom AB; de största aktieägarna
 • Google LLC (Analytics); analys av webbsidornas användarflöde

7 Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

8 Personuppgifternas lagringstid

Uppgifterna lagras så länge och i den omfattning som det är nödvändigt i förhållande till de ursprungliga eller kompatibla ändamål för vilka personuppgifterna har samlats in.

Mottagaruppgifter för börs- och pressmeddelanden behandlas ända tills prenumerationen avslutas.

De uppgifter som behandlas på grundval av samtycket tas bort när samtycket återkallas.

På grundval av den registeransvariges berättigade rätt kan han eller hon lagra uppgifterna så länge som behövs för att skydda det berättigade intresset. Lagringstiderna baseras då på talans- och preskriptionstiderna som nämns i lagstiftningen.

9 Rätt till insyn och korrigering av uppgifter

Rätt att få information
En registrerad person har rätt att veta vilka uppgifter som samlas in, till vilka ändamål uppgifterna används, vad den lagliga grunden är för behandlingen av uppgifterna och till vem uppgifterna lämnas ut.

Rätt till insyn, d.v.s. till att granska uppgifterna
Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter om honom eller henne som har lagrats i registret och hur och för vilka ändamål informationen används. Den registeransvarige ska på begäran tillhandahålla en kopia av de personuppgifter som behandlas. Tillhandahållandet av en kopia får inte påverka andras rättigheter och friheter negativt.

Rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade
Den registrerade har rätt att kräva att den registeransvarige utan onödigt dröjsmål korrigerar oklara och felaktiga personuppgifter om den registrerade. Om en registrerad person bestrider riktigheten av personuppgifterna kan han eller hon kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas under en period under vilken den registeransvarige verifierar om uppgifterna stämmer.

Med hänsyn till syftet att behandla uppgifterna har den registrerade rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. Den registrerade är primärt själv ansvarig för att anmäla till den registeransvarige om ändringar i personuppgifterna eller om brister i informationen. Den registeransvarige ser till att korrigera det misstag han eller hon själv har märkt omedelbart.

Den registeransvarige meddelar om korrigeringar och kompletteringar av personuppgifterna till varje mottagare till vilken personuppgifterna har utlämnats, om inte detta visar sig omöjligt eller kräver orimlig möda.

10 Rätt till radering av uppgifter

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål förutsatt att något av följande uppfylls:

 • personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in eller för vilka de annars behandlades;
 • den registrerade återkallar samtycket på vilket behandlingen är baserad och ingen annan lagligt berättigad anledning till behandlingen finns;
 • personuppgifterna har behandlats lagstridigt eller
 • personuppgifterna måste raderas för att följa unionsrätten eller en lagstadgad skyldighet enligt nationell lagstiftning

Trots begäran behöver inte uppgifterna raderas om den registeransvarige har rätt att behandla informationen för att upprätta, presentera eller försvara ett rättsligt yrkande.

Den registeransvarige meddelar om raderingen av personuppgifterna till varje mottagare till vilken personuppgifterna har utlämnats, om inte detta visar sig omöjligt eller kräver orimlig möda.

11 Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att be att den registeransvarige begränsar behandlingen om det gäller något
av följande:

 • behandlingen av personuppgifter är lagstridig, varvid den registeransvarige i princip är skyldig att radera uppgifterna, men den registrerade motsätter sig raderingen av personuppgifterna och kräver i stället en begränsning av deras användning (radering);
 • den registeransvarige behöver inte längre ifrågavarande personuppgifter för behandlingsändamålen, men den registrerade behöver dem för att upprätta, presentera eller försvara ett rättsligt yrkande.

Om den registrerade har begärt en begränsning av behandlingen kan dessa personuppgifter endast behandlas med den registrerades samtycke (exkl. lagring av uppgifter) eller för upprättande, presentation eller försvar av ett rättsligt yrkande eller för skydd av en annan fysisk persons eller en juridisk persons rättigheter eller av orsaker som gäller viktigt allmänintresse i unionen eller medlemsstaten.

Den registeransvarige meddelar om begränsningen av behandlingen av personuppgifterna till varje mottagare till vilken personuppgifterna har utlämnats, om inte detta visar sig omöjligt eller kräver orimlig möda.

12 Rätt att återkalla ett samtycke och rätt att invända

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla det samtycke som han eller hon har gett för behandlingen. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagenligheten hos den behandling som gjorts på grundval av samtycket innan det återkallades.

Det finns ingen rätt till invändning där behandlingen av personuppgifter är baserad på ett avtal och är nödvändigt för genomförandet av avtalet eller när behandlingen är nödvändig för att uppfylla lagstadgade skyldigheter.

Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av hans eller hennes personuppgifter när behandlingen av personuppgifterna baseras på den registeransvariges berättigade intresse.

13 Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Då behandlingen baseras på ett samtycke eller ett avtal

 • har den registrerade rätten att få de personuppgifter om honom eller henne, som han eller hon har lämnat till den registeransvarige, i en strukturerad, allmänt använd och maskinläsbar form, och den registrerade har rätten att överföra ifrågavarande uppgifter till en annan registeransvarig.
 • Om detta är tekniskt genomförbart och inte är orimligt för den registeransvarige, har den registrerade rätten att få uppgifterna överförda direkt till en annan registeransvarig. Förverkligandet av rätten får inte påverka andras rättigheter och friheter negativt.

14 Anvisningar till användning av den registrerades rättigheter

En begäran om att använda den registrerades rättigheter kan skickas till adressen
info@stockmann.com.

Om svaret innehåller personuppgifter, kommer uppgifterna att levereras, beroende på fallet, antingen i krypterad elektronisk form eller per post som ett personligt rekommenderat brev. Ingen annan än den person som är antecknad som mottagare kan hämta ut brevet. På detta sätt garanteras att brevets rätta mottagares uppgifter hålls konfidentiella.

Du kan kontakta Stockmanns dataskyddsansvariga om det gäller behandlingen av personuppgifter eller användningen av rättigheterna enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning i Stockmanns verksamhet. Du kan kontakta den dataskyddsansvariga per e-post på adressen tietosuoja@stockmann.com eller per telefon på numret +358 (0)9 1211 och genom att be telefonväxeln koppla samtalet till den dataskyddsansvariga.

15 Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter bryter mot tillämpliga bestämmelser om dataskydd. Den nationella tillsynsmyndigheten i Finland är Dataombudsmannens byrå:

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6:e vån.
00520 Helsingfors

Postadress: PB 800
00521 Helsingfors

Telefon (växel): + 358 29 56 66700
Fax: + 358 9 56 66735
E-post: tietosuoja@om.fi