Vastuullinen liiketoiminta

Lindex Group tarkoittaa taloudellisella vastuulla hyvää taloudenhoitoa, jolla vastataan osakkeenomistajien sijoitusten tuotto-odotuksiin, tarjotaan pysyviä työpaikkoja sekä tuotetaan taloudellista hyvinvointia yhteiskunnalle.  

Lindex Group on merkittävä työnantaja, huomattava tuotteiden ja palveluiden ostaja, investoija sekä yhteistyökumppani ja veronmaksaja. Kilpailukyky ja hyvä taloudellinen tulos luovat mahdollisuuden panostaa henkilöstön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kehitykseen. Yhteiskunnallisesti vastuullinen toiminta puolestaan luo vahvan perustan yrityksen tehokkuudelle ja taloudelliselle kasvulle. 

Tähtäämme pitkäjänteiseen kannattavaan liiketoimintaan, ja teemme monia rakenteellisia muutoksia saadaksemme toimintamme taas kannattavaksi.  

Lue lisää konsernista sijoituskohteena (linkki aukeaa samaan välilehteen).

Toimimme läpinäkyvästi 

Periaatteenamme on läpinäkyvä ja vastuullinen toiminta. Olemme perustajajäsenenä mukana lahjonnan vastaista toimintaa edistävässä Transparency Suomi ry:ssä (linkki aukeaa uuteen välilehteen). Lindex-konsernin työntekijöiden ja johdon tulee yhtiön edun mukaisesti välttää eturistiriitatilanteisiin joutumista.  

Toimintaperiaatteemme sisältävät korruption vastaiset ja kilpailunvastaista toimintaa koskevat periaatteet. Korruption vastaiset toimintaohjeet sisältyvät niin ikään hankintaketjussamme käytössä oleviin toimintaperiaatteisiin, joita ovat muun muassa Supplier Code of Conduct eli toimintaperiaatteet tavarantoimittajillemme.  

Sisäisen valvonnan toimivuutta arvioi sisäinen tarkastus, joka toimii erillisenä yksikkönä toimitusjohtajan alaisuudessa ja raportoi havainnoistaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Korruption vastaiset periaatteet

Konsernin korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin liittyviä ohjeita, joita käsitellään konsernin toimintaperiaatteissa.

Turvalliset tuotteet suunnittelusta kierrätykseen 

Lindex ja Stockmann vastaavat osaltaan siitä, että myynnissä olevat tuotteet ovat turvallisia eivätkä aiheuta vaaraa asiakkaan terveydelle tai omaisuudelle. Molemmilla yksiköillä on vakiintuneet, ennaltaehkäisevät toimintatavat seurannalle ja jatkuvalle parantamiselle. 

Muotiteollisuus on vahvasti riippuvainen kemikaalien käytöstä valmistuksen aikana. Lindex-konserni noudattaa REACH-kemikaalilainsäädäntöä ja joissain tapauksissa tätäkin tiukempia vaatimuksia. Toimittajien on itse varmistettava, että ne noudattavat vaatimuksia. Käytämme tuotetestauksiin riippumattomia laboratorioita. 

Tuotteiden materiaalit valitaan jo suunnitteluvaiheessa vastuullisuus ja asiakaskohderyhmät huomioiden. Tuotteiden suunnittelussa huomioidaan asiakaslähtöisyyden ja laadukkaiden materiaalien lisäksi muun muassa materiaalitehokkuus, tuotteen huoltaminen ja korjattavuus, jotka osaltaan pidentävät tuotteen käyttöikää.  

Kierrätettävyyden vuoksi pyritään siihen, että eri materiaalit voidaan erotella, jotta niistä voidaan tuottaa uutta raaka-ainetta tai hyödyntää uudelleen. Tavoitteena on lisätä ympäristöä vähemmän kuormittavien materiaalien osuutta omien merkkien tuotteissa.  

Mahdolliset tuotteiden takaisinvedot käsitellään Stockmannin ja Lindexin sisäisten takaisinveto-ohjeiden mukaisesti, joissa määritellään vastuut ja tarvittavat toimenpiteet. Takaisinvedot ovat hyvin harvinaisia ja asiakkaiden reklamaatiot vähäisiä.  

Toiminta järjestöissä

Lindex-konsernin edustajia toimii useissa kansallisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa ja järjestöissä. Merkittävimmät näistä organisaatiosta ja konsernin edustus niissä on listattu alla. 

Hallituksen ja johtoryhmän tärkeimmät luottamustehtävät löytyvät hallituksen ja johtoryhmän sivuilta, Lisätietoa jäsenistä -otsikon alta.

Suomalaiset ja kansainväliset organisaatiot, joissa on Lindex-konsernin edustajia

Kansainväliset organisaatiot, joissa Lindex-konserni on jäsen, mutta ei edustusta tällä hetkellä

Kansainväliset organisaatiot, joiden jäsen Lindex on, mutta ei edustusta tällä hetkellä

epäkohdista ilmoittaminen

Ulkoisen toimittajan ylläpitämällä ilmoituskanavalla voi raportoida toimintaperiaatteiden tai muiden ohjeiden vastaisista rikkomuksista tai epäilyksistä anonyymisti.