Palkitseminen

Stockmann-konsernissa palkitsemisen tavoitteena on edistää kestävien lyhyen ja pitkän aikavälin tulosten saavuttamista sekä Stockmannin strategian ja arvojen sekä osakkeenomistajien pitkän aikavälin etujen toteutumista motivoitujen ja tuloshakuisten työntekijöiden avulla. Palkitseminen perustuu markkinatason noudattamiseen, tuloksellisuuteen, pätevyyteen, kokemukseen ja tehtävän laajuuteen/vaativuuteen.

Stockmann toteuttaa palkitsemisohjelmia, jotka koskevat jokaista työntekijää divisioonittain, toiminnoittain ja työtehtävittäin paikallisiin markkinoihin mukautettuina. Muuttuvassa tulosperusteisessa palkitsemisessa voidaan hallinnossa ja eri toiminnoissa soveltaa omia erityisiä järjestelmiä, ja mitä korkeammalle organisaatioon tehtävä sijoittuu, sitä suurempi on muuttuvan palkkion osuus mahdollisista kokonaisansioista. Peruspalkan ja muuttuvan palkkion lisäksi Stockmann tarjoaa erilaisia luontoisetuja.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisstrategian tavoitteena on kasvattaa omistaja-arvoa kilpailukykyisellä palkkauksella, tulosperusteisilla palkkioilla ja Stockmannin strategian mukaisilla kannustimilla. Stockmannin työntekijöiden palkka- ja työehtoperiaatteet sekä Stockmannin noudattama yleinen palkitsemisstrategia on otettava huomioon päätettäessä toimitusjohtajan palkitsemispolitiikasta.

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusten pohjalta. Toimitusjohtajan palkkio koostuu kiinteästä palkasta, johon sisältyy luontoisetuja, ja tulosperusteisista kannustimista, joihin voi kuulua lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita. Toimitusjohtajan palkitsemisperusteita tarkastellaan ja tarkastelujen tuloksista raportoidaan säännöllisesti henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnalle ja hallitukselle.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkitseminen voi koostua vuosikorvauksesta ja jokaisesta kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut, maksettavasta kokouspalkkioista Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen päätösten mukaisesti.

Vuosikorvaus suhteutetaan aikaan, jonka hallituksen jäsenen tehtävään omistautuminen vaatii, ja sen on oltava kilpailukykyinen, jotta yhtiön hallituksen jäseniksi saadaan erittäin kokeneita ammattilaisia, joilla on hallituksen velvollisuuksiin kuuluvien tehtävien suorittamisen edellyttämä riittävä kokemus ja tietämys muun muassa yhtiön tavoitteiden saavuttamista edistävien strategisten ja taloudellisten suuntaviivojen määrittelemiseksi ja niiden täytäntöönpanon seuraamiseksi. Näin ollen tämä palkitsemispolitiikka auttaa Stockmannia menestymään pitkällä aikavälillä taloudellisesti ja onnistumaan toiminnoissaan.

Päätöksentekoprosessi palkitsemiseen liittyvissä asioissa

Stockmannin ylin päättävä elin on varsinainen yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja muista eduista. Ehdotuksen hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista laatii osakkeenomistajien nimitystoimikunta.

Lue lisää palkitsemispolitiikasta (pdf, aukeaa uuteen välilehteen).

HALLINNOINTI 2023

Lue hallinnoinnista lisää vuosittaisesta hallinnointiselvityksestä. Linkistä pääset avaamaan vuoden 2023 hallinnointiselvityksen.

Palkitseminen 2023

Lue palkitsemisesta lisää vuosittaisesta palkitsemisraportista. Linkistä pääset avaamaan vuoden 2023 palkitsemisraportin.

Muun konsernin johtoryhmän taloudelliset etuudet 2023

Muille konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtaja maksettiin vuonna 2023 kiinteää palkkaa yhteensä 808 573 euroa (2022: 1 476 994 euroa). Rahapalkan osuus oli 780 882 euroa ja luontoisetujen osuus 27 691 euroa.

Konsernin johtoryhmän jäsenillä on taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin sidottu tulospalkkiojärjestelmä. Lyhyen aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi on kalenterivuosi, ja palkkion määrä voi olla enintään 30 % kiinteästä peruspalkasta. Vuoden 2022 perusteella maksettiin vuonna 2023 tulospalkkioita 330 214 euroa (2022: 458 147 euroa). Pitkän aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi on kolme vuotta. Voimassa olevien pitkän aikavälin kannustinohjelmien 2022–2024 ja 2023–2025 osalta vuonna 2023 ei maksettu palkkioita. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on kunkin johtajasopimuksesta riippuen 63 tai 65 vuotta. Kahdella johtoryhmän jäsenellä oli vuoden 2023 lopussa yhtiön ottama erillinen maksuperusteinen eläkevakuutus. Eläkevakuutusten kustannukset vuonna 2023 olivat 283 213 euroa (2022: 303 670).

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat ovat pääsääntöisesti 6 kuukautta sekä yhtiön että työntekijän puolelta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, johtoryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus 3 tai 6 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen sopimuksensa mukaisesti.