Belöning

Syftet med ersättningarna är att bidra till uppnåendet av hållbara kort- och långsiktiga resultat, implementeringen av Stockmanns strategi, värderingar och aktieägarnas långsiktiga intressen med hjälp av motiverade och resultatinriktade medarbetare. Ersättningarna baserar sig på marknadspraxis, prestationer, kompetens, erfarenhet och arbetsuppgifternas omfattning/komplexitet. Stockmann har belöningsprogram som omfattar alla anställda och som baserar sig på affärsområden, funktioner, arbetsuppgifter och lokala marknadsbehov. Med tanke på rörliga prestationsbaserade ersättningar kan ledningen och olika funktioner ha egna specifika program, och ju högre upp i organisationen en anställd befinner sig desto större är den rörliga ersättningens andel. Utöver fasta och rörliga ersättningar erbjuder Stockmann olika slags naturaförmåner.

Vd:s ersättningar

Belöningsstrategin för verkställande direktören går ut på att skapa aktieägarvärde genom konkurrenskraftiga ersättningar, lön för prestationer och incitament som är linje med Stockmanns strategi. Lönerna och anställningsvillkoren för Stockmanns anställda och den övergripande belöningsstrategi som tillämpas inom Stockmann ska beaktas när belöningspolicyn för vd fastställs.

Styrelsen besluter om vd:s lön och övriga förmåner utifrån kompensationskommitténs förslag. Vd:s ersättningar består av fast lön inklusive naturaförmåner och prestationsbaserade incitament som kan innehålla kort- och långsiktiga mål. Kriterierna för vd:s ersättningar revideras, och resultaten av dessa revisioner rapporteras till kompensationskommittén och styrelsen.

Styrelsens arvoden

Arvodena till styrelsemedlemmarna kan bestå av ett årligt arvode och mötesarvoden för deltagande i möten som godkänns av ordinarie bolagsstämman.

De årliga ersättningarna ska stå i proportion till styrelsemedlemmarnas tidsanvändning och vara tillräckligt konkurrenskraftiga för att attrahera och behålla professionella personer med gedigen expertis, erfarenhet och kompetens i förhållande till deras position som styrelsemedlemmar när de fullgör styrelsens skyldigheter, inklusive etableringen av strategiska och finansiella riktlinjer med relevanta mål, och följer upp implementeringen av dem. Därigenom bidrar denna belöningspolicy till Stockmanns långsiktiga finansiella resultat och framgång.

Beslutsfattande i belöningsrelaterade frågor

Stockmanns högsta beslutsfattande organ är bolagsstämman. Stämman besluter om ersättningar och andra förmåner som betalas till styrelseledamöterna för deras arbete i styrelsen och kommittéerna. Förslagen till styrelseledamöternas ersättningar bereds av aktieägarnas nomineringskommitté.

Läs mer om vår belöningspolicy (pdf).

förvaltning 2023

Läs mer om vår administration i koncernens förvaltningsrapport.

ERSÄTTNING 2023

Läs mer om Stockmannkoncernens belöningarna i vår ersättningsrapport.

Ekonomiska förmåner för den övriga ledningsgruppen 2023

Till de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp förutom verkställande direktören erlades år 2023 fast lön om totalt 808 573 euro (2022: 1 476 994 euro). Penninglönens andel var 780 882 euro och naturaförmånernas andel 27 691 euro.

Medlemmarna av koncernens ledningsgrupp har ett resultatbonussystem bundet förverkligandet av kriterier relaterade till ekonomiska och strategiska mål. Den kortsiktiga bonusens intjäningsperiod är kalenderåret, och resultatbonusen kan uppnå till högst 30 % av den fasta grundlönen. På basen av resultatutvecklingen år 2022 utbetalades 330 214 euro i resultatbonus år 2023 (2022: 458 147 euro). Intjänandeperioden för långsiktiga incitamentsprogram är
tre år. För de gällande långsiktiga incitamentsprogrammen 2022–2024 och 2023–2025 har inga bonusar utbetalats under år 2023. Pensionsåldern för medlemmarna i ledningsgruppen är beroende på de personliga direktörsavtalen 63 eller 65 år. Två av ledningsgruppsmedlemmarna hade i slutet av år 2023 en separat avgiftsbaserad pensionsförsäkring tecknad av bolaget. Pensionsförsäkringarnas kostnader uppgick år 2023 till 283 213 euro (2022: 303 670).

Uppsägningstiden för medlemmarna av ledningsgruppen är huvudsakligen 6 månader både för bolagets och den anställdas del. Om bolaget säger upp anställningsavtalet, har ledningsgruppsmedlemmarna dessutom rätt till en uppsägningsersättning motsvarande 3 eller 6 månaders enligt sitt anställningsavtal.