Liiketoiminnan jatkuvuus, riskit ja epävarmuustekijät

Stockmann-konsernin tilinpäätöstiedote 2023, julkaistu 9.2.2024

Stockmann-konserniin kohdistuu toimintaympäristöstä, yhtiön omasta toiminnasta ja toimitusketjusta sekä taloudellisista tekijöistä aiheutuvia riskejä.

Makrotaloudellinen tilanne
Korkea inflaatio ja korkotaso vaikuttavat kielteisesti Stockmann-konsernin kustannusrakenteeseen ja asiakkaiden ostovoimaan. Ne voivat myös muuttaa asiakkaiden käyttäytymistä ja kysyntää eri tuoteryhmissä. Tuleva makrotaloudellinen tilanne voi vaikuttaa omaisuuserien arvostukseen. Myös korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa liikearvon arvonalentumisen testaamiseen diskonttauskoron kautta.

Valuuttakurssit
Konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen vaikuttavat valuuttakurssien muutokset konsernin raportointivaluutan euron, Ruotsin kruunun, Norjan kruunun, Yhdysvaltojen dollarin ja eräiden muiden valuuttojen välillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa konsernin taloudelliseen tulokseen. Konserni suojautuu tällä hetkellä transaktioriskeiltä vain osittain saneerausmenettelyn takia.

Kausiluonteisuus
Normaali vuosittainen kausivaihtelu vaikuttaa Stockmann-konsernin liiketoimintaan. Ensimmäinen vuosineljännes on tyypillisesti liikevaihdoltaan matala, ja toinen sekä neljäs vuosineljännes ovat tyypillisesti korkeampia. Muoti muodostaa noin 80 % konsernin liikevaihdosta, ja trendit sekä sääolosuhteet vaikuttavat muodin myyntiin. Lisäksi Stockmann-divisioonan Hullut Päivät -kampanjan ajoituksella on merkittävä vaikutus liikevaihtoon ja liiketulokseen niillä vuosineljänneksillä, jolloin se järjestetään.

Toimitusketju ja logistiikka
Kaupan toimialalla tuotteiden arvoketjuun sisältyy useita eri vaiheita, ja ketjuun liittyy riskejä, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristöasioita ja liiketoiminnan eettisyyttä. Myös toimitusketjun odottamattomat ongelmat voivat lisätä kustannuksia. Koska konsernin toimitusketju on maailmanlaajuinen, odottamattomat logistiikkaongelmat voivat lisätä rahtikustannuksia ja pidentää toimitusaikoja.

Tieto- ja kyberturvallisuus
Ammattimainen kyberrikollisuus on lisännyt kyberhyökkäysten riskiä, mikä voi aiheuttaa häiriöitä tietojärjestelmissä ja vaikuttaa yksityisyyteen tai asiakas- tai henkilöstötietoihin.

Yrityssaneerausohjelma
Saneerausohjelma etenee suunnitelman mukaisesti. Stockmannin kaikki tavaratalokiinteistöt on myyty ja korollinen velka on maksettu 71,9 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa lukuun ottamatta. Vuokrasopimusten irtisanomiseen liittyy vielä kiistanalaisia vaatimuksia, jotka on selvitettävä ennen kuin saneerausprosessi voidaan viedä päätökseen.

Riskienhallinta Stockmann-konsernissa

Riskienhallinnan tavoitteena on turvata konsernin tuloskehitys ja varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys toteuttamalla riskienhallintaa kustannustehokkaasti ja systemaattisesti liiketoimintayksiköissä.