Lindex Group Abp:s informationsgivningspolicy (Disclosure policy)

I denna informationsgivningspolicy (disclosure policy), som har godkänts av Lindexkoncernens styrelse, beskrivs de centrala principer utifrån vilka Lindexkoncernen i egenskap av ett börsnoterat bolag kommunicerar med kapitalmarknaderna och övriga intressentgrupper.

I sin informationsgivningspolicy iakttar Lindexkoncernen finländsk lagstiftning, Finansinspektionens standarder och direktiv samt Nasdaq Helsingfors’ regler.

Lindexkoncernens informationsgivningspolicy syftar till att säkerställa att samtliga aktörer på marknaden samtidigt har tillgång till tillräcklig och korrekt information om Lindexkoncernen som grund för värdebildningen av Lindexkoncernens aktie och tillförsäkra att publiceringen av informationen sker omgående och opartiskt.

För genomförandet av informationsgivningspolicyn ansvarar bolagets verkställande direktör. De övriga medlemmarna i ledningen deltar i detta till den del det egna ansvarsområdet berörs. Lindexkoncernens kommunikations- och CSR-avdelning genomför policyn i praktiken.

Förfaringssätt

Lindexkoncernen offentliggör information om sin ekonomiska situation enligt ett på förhand angivet publiceringsschema. Publiceringsdatumen under den kommande redovisningsperioden offentliggörs innan den förgående redovisningsperioden avslutas. Information om den ekonomiska situationen, framtidsutsikterna, resultatutvecklingen och andra motsvarande omständigheter ges i första hand i delårsrapporterna och bokslutskommunikén. Bedömningarna av framtidsutsikterna görs verbalt. Sådan information om dessa omständigheter som på ett väsentligt sätt kan påverka värdet på Lindexkoncernens värdepapper och som ges mellan de rapporter som publiceras kvartalsvis offentliggörs alltid som ett börsmeddelande.

Ekonomisk information offentliggörs om moderbolaget, koncernen som helhet och dess segment. Lindexkoncernens segment är Stockmann och Lindex. Sekundära segment är koncernens marknadsområden.

Lindexkoncernens börsmeddelanden godkänns av bolagets verkställande direktör eller ekonomidirektör.

Lindexkoncernens börsmeddelanden publiceras alltid på både finska, svenska och engelska. Investerarinformation som publiceras på bolagets webbplats är också densamma på finska, svenska och engelska.

Rykten, marknadsbedömningar och informationsläckor

Lindexkoncernen kommenterar inte rykten som florerar på marknaden, aktiekursens utveckling, konkurrenternas eller analytikernas prognoser, såvida det inte är nödvändigt för att rätta klart felaktig information. Om insider information eller information som på ett väsentligt sätt inverkar på värdet på Lindexkoncernens värdepapper har läckt ut i offentligheten för tidigt publicerar bolaget ett börsmeddelande om ärendet.

Kontakter till investerare, analytiker och media

På sin webbplats publicerar Lindexkoncernen en lista över de analytiker som enligt den information bolaget har erhållit på eget initiativ följer med Lindexkoncernens utveckling. Lindexkoncernen varken publicerar eller förmedlar bedömningar av bolaget som har gjorts av utomstående aktörer, såsom översikter eller konsensusrapporter.

Lindexkoncernen strävar efter att besvara frågor från investerare, analytiker och media utan dröjsmål.

I samband med publiceringen av delårsrapporterna och bokslutskommunikéerna arrangerar Lindexkoncernen press- och analytikerkonferenser.

Lindexkoncernens ledning träffar representanter för kapitalmarknaderna och media. Syftet med mötena är att ge bakgrundsinformation om Lindexkoncernen och dess verksamhetsmiljö. Diskussionerna bygger på information som Lindexkoncernen redan har offentliggjort eller som finns allmänt tillgänglig på marknaden, och ingen ny information som eventuellt påverkar värdet på bolagets värdepapper förs fram under dessa möten.

Inre krets och bolagsledningens affärstransaktioner

Lindexkoncernen tillämpar insiderregler som är beredda av Nasdaq Helsingfors Oy (länken öppnas på Nasdaqs engelska och finska webbsidor.

Lindexkoncernen offentliggör anmälningar om alla transaktioner som utförs av personer som fungerar i ledningsuppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU:s förordning om marknadsmissbruk (”MAR”). Personer som fungerar i ledningsuppgifter hänvisar till styrelsemedlemmar, verkställande direktören och medlemmarna i koncernens ledningsgrupp. Meddelanden om transaktioner publiceras inom tre arbetsdagar från transaktionsdagen.

Lindexkoncernens styrelse har fattat beslut om att handelsgränsen med bolagets aktier för personer som fungerar i ledningsuppgifter är 30 dagar innan publicering av delårsrapport eller bokslutskommuniké.

Tyst period

Lindexkoncernen följer en 30 dagars tyst period före publiceringen av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké. Under denna tid kommenterar Stockmann inte bolagets ekonomiska ställning eller resultatutveckling eller framtidsutsikter.

Kommunikationskanaler

Som huvudsakliga kommunikationskanaler använder Lindexkoncernen börs- och pressmeddelanden, ekonomiska rapporter, sin webbplats samt möten och tillställningar.

Lindexkoncernens börs- och pressmeddelanden publiceras utan oskäligt dröjsmål på bolagets webbplats, där de finns tillgängliga minst fem år från publiceringsdatumet. Meddelandena är också arkiverade i ett landsomfattande meddelandearkiv, som upprätthålls av Nasdaq Helsingfors.

Kriskommunikation

En kris är en plötslig undantagshändelse, som allvarligt riskerar Lindexkoncernens verksamhet, uppfyllandet av kundlöftet, aktieägarvärdet eller anseendet. Kriskommunikationen är en del av bolagets riskhantering. Målet med den är att säkerställa att man i en krissituation kan genomföra de nödvändiga kommunikationsåtgärderna snabbt och effektivt.

Godkänd av Stockmanns styrelse den 11 juni 2019. I kraft fr.o.m. den 1 juli 2019.

Nyhetsrum

Kolla in Lindexkoncernens nyhetsrum, där du hittar kontaktuppgifterna till MediaDesk för journalister, bildbanken och de senaste pressmeddelandena.

Finansiella kalendern

I finansiella kalendern kan du hitta aktuella och kommande evenemang och andra viktiga datum för investerare.