Bolagsstämman

Lindex Group Abp:s högsta beslutande organ är bolagsstämman. Aktieägarna deltar i bolagsstämman personligen eller genom ombud. Lindexkoncernen har en aktieserie. Varje aktie berättigar till en röst i bolagsstämman.

Vid ordinarie bolagsstämma godkänner aktieägarna årligen bl.a.:

  • bokslutet och verksamhetsberättelsen
  • revisionsberättelsen

besluter om

  • åtgärder, som föranleds av vinst eller förlust fastställd enligt balansräkning
  • ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören
  • val av styrelsemedlemmar och revisorer och deras arvoden.

Kallelse till bolagsstämma publiceras tidigast tre månader innan den i aktiebolagslagen avsedda avstämningsdagen och senast tre veckor före bolagsstämman, dock minst nio dagar före nämnda avstämningsdag, i någon av styrelsen utsedd dagstidning som utkommer i Helsingforsregionen eller på bolagets internetsidor. Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av juni månad.

För att kunna delta i bolagsstämma skall en i aktieägarförteckningen antecknad aktieägare anmäla sitt deltagande inom den tid och på det ställe som nämns i kallelsen till bolagsstämman.

bolagsstämmor

2024

Stockmanns bolagsstämma 2024

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2024 hålls torsdagen den 21 mars 2024 kl. 13.00 i Lilla Finlandia i Helsingfors vid adressen Karamzinstranden 4.

Aktieägares rätt att få ett ärende behandlat vid bolagsstämman
En aktieägare har enligt aktiebolagslagen rätt att få ett ärende som ankommer på bolagstämman upptaget till behandling på stämman, om aktieägaren begär det skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen. Aktieägares eventuella begäran om upptagande av ärende på agendan för Stockmanns ordinarie bolagsstämma 2024 skall vara bolaget tillhanda senast den 9 februari 2024 kl. 16.00. Begäran inklusive motivering eller förslag till beslut bör skickas skriftligen till adressen Stockmann Oyj Abp, Juridiska ärenden, PB 220, 00101 Helsingfors.

Anmälan till den ordinarie bolagsstämman

Bolagsstämmohandlingar

Protokoll från Stockmanns ordinarie bolagsstämma (på finska)

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Anmälnings- och förhandsröstningsblankett för bolagsstämma

Fullmakt för bolagsstämma

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Ekonomisk översikt 2023

Förvaltningsrapport 2023

Ersättningsrapport 2023

Sekretesspolicy

2023

Stockmanns bolagsstämma 2023

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2023 hölls onsdagen den 22 mars 2023 kl. 14 i Lilla Finlandia i Helsingfors vid adressen Karamzingatan 4.

Aktieägares rätt att få ett ärende behandlat vid bolagsstämman
En aktieägare har enligt aktiebolagslagen rätt att få ett ärende som ankommer på bolagstämman upptaget till behandling på stämman, om aktieägaren begär det skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen. Aktieägares eventuella begäran om upptagande av ärende på agendan för Stockmanns ordinarie bolagsstämma 2023 skulle vara bolaget tillhanda senast den 31 januari 2023 kl. 16.00. Begäran inklusive motivering eller förslag till beslut bör skickas skriftligen till adressen Stockmann Oyj Abp, Juridiska ärenden, PB 220, 00101 Helsingfors.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka de skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 10.3.2023 vara antecknade i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Rätten att delta i bolagsstämman förutsätter dessutom att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 17.3.2023 kl. 10.00 har tillfälligt införts i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta giltig anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare erforderliga anvisningar gällande aktieägarens tillfälliga införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter och röstningsanvisningar samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförvaltare ska anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt införas i Bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt och vid behov ombesörja att förhandsröstning sker på den förvaltarregistrerade aktieägarens vägnar före utgången av anmälningstiden som gäller för förvaltarregistrerade aktier.

För klarhetens skull noteras att ägare av förvaltarregistrerade aktier inte direkt kan anmäla sig till bolagsstämman på Bolagets internetsidor, utan måste i stället anmälas av sina egendomsförvaltare.

Bolagsstämmohandlingar

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Styrelsens förslag om att avskaffa 14§ i bolagsordningen

Ersättningspolicy för Stockmanns styrande organ

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Stockmanns ekonomiska översikt 2022

Stockmanns ersättningsrapport 2022

Stockmanns förvaltningsrapport 2022

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Protokoll från Stockmanns ordinarie bolagsstämma (på finska)

2022

Stockmanns bolagsstämma 2022

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls onsdagen 23.3.2022 kl. 12.00 i Roschier Advokatbyrå Ab:s utrymmen i Helsingfors, adress Kaserngatan 21 A. Bolagets aktieägare och deras ombud kunde delta i bolagsstämman och utöva aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand. Det var inte möjligt att delta i bolagsstämman på stämmoplatsen. Därtill beslöt bolagsstämman att godkänna den för bolagsstämman framlagda ersättningsrapporten för bolagets ledningsogan i en rådgivande omröstning.

Anmälan och förhandsröstning

Aktieägare som har ett finskt värdeandelskonto kan anmäla sig och rösta på förhand gällande vissa punkter på agendan under tiden 4.3.2022 kl. 10.00 – 16.3.2022 kl. 16.00.

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Bolagsstämmohandlingar

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Tilläggsinformation om nya styrelsemedlemmar nominerade av Stockmanns aktieägares nomineringsutskott: Timo Karppinen och Sari Pohjonen.

Stockmann Oyj Abp:s belöningspolicy för ledningen

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Protokoll från Stockmanns ordinarie bolagsstämma (på finska)

2021

Stockmanns bolagsstämma 2021

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls onsdagen 7.4.2021 kl. 14.00 i Roschier Advokatbyrå Ab:s utrymmen i Helsingfors, adress Kaserngatan 21 A. Bolagets aktieägare och deras ombud kunde delta i bolagsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand. Det var inte möjligt att delta i bolagsstämman på stämmoplatsen.

Sammanlagt 49 aktieägare, representerande ungefär 20,87 miljoner A-aktier och ungefär 16,87 miljoner B-aktier, sammanlagt ungefär 37,74 miljoner aktier och ungefär 225,55 miljoner röster, var representerade på bolagsstämman. Bolagsstämman understödde alla förslag av aktieägarnas nomineringsutskott och styrelsen till bolagsstämman. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020, beviljade ansvarsfrihet för personerna som fungerat som styrelsemedelmmar eller som verkställande direktör under räkenskapsåret och beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte utbetala dividend för räkenskapsperioden 2020. Därtill beslöt bolgasstämman att godkänna den för bolagsstämman framlagda ersättningsrapporten för bolagets ledningsorgan i en rådgivande omröstning.

Anmälan och förhandsröstning

Aktieägare som har ett finskt värdeandelskonto kan anmäla sig och rösta på förhand gällande vissa punkter på agendan under tiden 17.3.2021 kl. 10.00 – 30.3.2021 kl. 14.00.

Bolagsstämmohandlingar

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Tilläggsinformation om nya styrelsemedlemmar nominerade av Stockmanns aktieägares nomineringsutskott: Anne Kuittinen, Roland Neuwald och Harriet Williams.

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Stockmanns ekonomiska översikt 2020

Stockmanns förvaltningsöversikt 2020

Stockmanns ersättningsrapport 2020

Förhandsröstningsblankett

Fairness opinion (inofficiell översättning till svenska)

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Protokoll från Stockmanns ordinarie bolagsstämma (på finska)

2020

Stockmanns bolagsstämma 2020

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 4 juni 2020 kl. 14.00 i Roschier Advokatbyrå Ab:s utrymmen i Helsingfors, adress Kaserngatan 21 A. Bolagets aktieägare och deras ombud kan delta i bolagsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand. Man kan inte delta på platsen för bolagsstämman. Instruktioner för aktieägarna finns i kallelse.

Bolagets styrelse har fattat beslut om ett särskilt mötesförfarande i enlighet med den tillfälliga lagstiftningen för att begränsa spridningen av Covid-19 pandemin och som godkänts av riksdagen fredagen den 24 april 2020. Bolaget har fattat beslut om att skrida till de åtgärder som lagen möjliggör för att bolagsstämman ska kunna hållas på ett förutsägbart sätt och för att säkerställa bolagets aktieägares, anställdas och övriga intressenters hälsa och säkerhet.

Stockmann Oyj Abp
Styrelsen

Anmälan till bolagsstämman och röstning

Tidigare anmälan till bolagsstämman som skulle ha hållits onsdagen den 18 mars 2020 anses inte utgöra anmälan till denna bolagsstämma.

Aktieägare som har ett finskt värdeandelskonto kan anmäla sig och rösta på förhand gällande vissa punkter på föredragningslistan under tiden måndagen den 11 maj 2020 kl. 10.00 – torsdagen den 28 maj 2020 kl. 14.00.

Bolagsstämmohandlingar

• Kallelse till bolagsstämman
• Stockmann Oyj Abp:s belöningspolicy för ledningen
• Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2019
• Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden
• Revisionsberättelse (på finska)
• Bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen
• Styrelsens förslag till återval av revisorer
• Styrelsens förslag till disposition av moderbolagets vinst
• Förändring till aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse
• Förhandsröstningsblankett
• Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsen konstituerande möte

• Bolagsstämmans protokoll (på finska)
• Bilaga 1 till bolagsstämmans protokoll (på finska)
• Bilaga 2 till bolagsstämmans protokoll (på finska)
• Bilaga 3 till bolagsstämmans protokoll (på finska)

Aktieägares rätt att få ett ärende behandlat vid bolagsstämman

En aktieägare har enligt aktiebolagslagen rätt att få ett ärende som ankommer på bolagstämman upptaget till behandling på stämman, om aktieägaren begär det skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen. Aktieägares eventuella begäran om upptagande av ärende på agendan för Stockmanns ordinarie bolagsstämma 2020 skulle vara bolaget tillhanda senast 31.1.2020 kl. 16.00. Begäran inklusive motivering eller förslag till beslut bör skickas skriftligen till adressen Stockmann Oyj Abp, Juridiska ärenden, PB 220, 00101 Helsingfors.

Ett förslag till styrelsens sammasättning bereds i aktieägarnas nomineringsutskott. Till utskottet hör representanter utsedda av de enligt röstmängd fyra största aktieägarna samt styrelseordförande som expertmedlem. Närmare information och utskottets sammansättning

2019

Stockmanns bolagsstämma 2019

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2019 hölls torsdagen den 21 mars 2019 kl. 14 i Finlandiahuset i Helsingfors.

Bolagsstämmohandlingar

2018

Stockmannin yhtiökokous 2018

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2018 hölls torsdagen den 22 mars 2018 kl. 14 i Finlandiahuset i Helsingfors.

Bolagsstämmohandlingar

2017

Stockmanns bolagsstämma 2017

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2017 hölls torsdagen den 23 mars 2017 kl. 14 i Finlandiahuset i Helsingfors.

Bolagsstämmohandlingar