Aktiekapital och aktieemissioner

Aktiekapital

Lindex Group Abp har ett aktieslag inom vilken varje aktie medför en (1) röst och har även i övrigt lika rättigheter. Handelssymbolen är LINDEX och ISIN-koden är FI0009000251.

Lindex Group Abp:s aktie noteras på Helsingforsbörsen. Bolaget listades på Helsingforsbörsen år 1942.

Bolaget har sammanlagt 158 715 555 aktier. Det totala röstetalet som bolagets aktier medför är 158 715 555 röster.

Bolagets aktiekapital är 77 556 538,26 euro.

aktieemissioner

2010-talet

2010 Tecknade med stamkundsoptioner 2006, 52 047 B-aktier
2011 Tecknade med stamkundsoptioner 2008, 694 829 B-aktier
2012 Tecknade med stamkundsoptioner 2008, 207 854 B-aktier

2000-talet

2000 Fondemission, en höjning av det nominella värdet från 10 mk till 2 euro.
2008
Riktad aktieemission, 2 456 424 A-aktier och 3 152 936 B-akti
2009 Riktad aktieemission, 2 433 537 A-aktier och 3 215 293 B-aktier
Företrädesrättsemission, 1 592 786 A-aktier och 2 085 477 B-aktier
Prospektet för aktieemissionen 25.8.2009 (pdf)
Komplettering till prospect 26.8.2009 (pdf)
Bilagor:
Marknadsföringsbroschyr (pdf)

1990-talet

1994 Fondemission 2A/B:1B
1998
Halvering av det nomiella värdet 1 (nominellt värde 20 mk):2 (nominellt värde 10 mk)
Fondemission 2A:1A och 2B:1B (nominella värdet 10 mk)
Nyemission 4A/B:1B à 75 mk (ingen teckningsrätt med aktier erhållna i fondemissionen 1998)

1980-talet

1980
Fondemission 2:1
Nyemission 2:1 à 70 mk
Åt personalen 8 000 aktier à 70 mk
1984
Två aktieserier, A och B
Nyemission 10:1 A-aktier à 80 mk och 10:1 B-aktier à 180 mk
Åt personalen 14 400 A-aktier à 100 mk
1985
Riktad aktieemission utomlands, 50 000 B-aktier à 227 mk

Ändring av aktiernas nominella värde 1 (nominellt värde 60 mk):3 (nominellt värde 20 mk)
Fondemission 1 (nominellt värde 60 mk):1 (nominellt värde 20 mk)
Riktad aktieemission åt stamkunder, 200 000 A-aktier à 85 mk samt åt personalen 104 000 A-aktier à 75 mk
Riktad aktieemission utomlands, 100 000 B-aktier à 65 mk

1986 Nyemission 4A:1A à 75 mk eller 4A/B:1B à 75 mk
Riktad åt stamkunderna 275 000 st. á 140 mk och åt personalen 50 000 st. A-aktier à 110 mk
1988
Nyemission 4A:1A 120 mk eller 1B à 70 mk, 4B:1B à 70 mk
Riktad emission åt Seppäläbolagens tidigare ägare, 250 000 A-aktier à 301 mk och 65 000 B-aktier à 157 mk

1970-talet

1970 Fondemission 2:1
Nyemission 2:1 à 60 mk
1973 Nyemission 5:1 à 60 mk
Åt personalen 20 000 aktier à 80 mk

1960-talet

1962 Fondemission 10:1
Åt personalen 2 000 aktier à 75 mk
1967 Aktiernas nominella värde genom stämpling från 50 mk till 60 mk

Optionsprogram

För tillfället har Lindex Group Abp inga gällande optionsprogram.

Avslutade optionsprogram

Stamkundsoptionsprogrammet 2012 riktat till Stockmanns stamkunder

Stamkundsoptioner 2012

Teckning av aktier med Stockmanns stamkundsoptioner 2012

Stamkundsoptioner emitterades till stamkunder på grundval av deras inköp under åren 2012 och 2013. Optionerna berättigar till teckning av Stockmanns B-aktier till ett pris av 14,86 euro/st under teckningstiden 2.5-31.5.2015.

Marknadspriset på Stockmann Oyj Abp:s B-aktie var 7,20 euro den 30 april 2015. Då dessa förhållanden kvarstår är förvärv av aktierna i offentlig handel fördelaktigare än med aktieoptioner. 

Optionsprogrammet avslutas den 31 maj 2015, varefter de oanvända optionsrätterna förfaller.

Närmare information:
Stamkundstjänsten i varuhuset i Helsingfors centrum: tel. (09) 1211 eller stamkund@stockmann.com

Stamkundsoptioner 2012

Den ordinarie bolagsstämman 15.3.2012 beslöt att emittera optionsrätter till Stockmanns stamkunder med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt bifogade villkor.

Optioner ges åt stamkunder, vars sammanlagda registrerade uppköp i bolag som hör till Stockmannkoncernen samt uppköp på basis av parallellkort som hänför sig till samma konto under tiden 1.1.2012–31.12.2013 uppgick till minst 6 000 euro. För uppköp om minst 6 000 euro ges stamkunderna vederlagsfritt 20 optioner. Därtill erhåller stamkunden två tilläggsoptioner för varje hel 500 euro med vilken uppköpen överstiger 6 000 euro.

Varje optionsrätt ger rätt att teckna en aktie i serie B i bolaget. Aktiens teckningspris är den på grundval av omsättning vägda medelkursen för bolagets B-aktie på Helsingfors Börs under tidsperioden1.2.–29.2.2012, dvs. 16,36 euro. Teckningspriset för aktien som tecknas på grundval av en optionsrätt sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de eventuella dividender som bestäms efter början av bestämningsperioden för teckningspriset fram till och med aktieteckningen. Aktiernas teckningspris är 14,86 per B-aktie i maj 2015. Teckningsperioderna för aktier med stöd av stamkundsoptioner är 2.5.2014–31.5.2014 och 2.5.2015–31.5.2015. Bolagets aktiekapital kan till följd av teckningarna öka med högst 5 000 000 euro och mängden av B-aktier i bolaget med sammanlagt högst 2 500 000 nya B-aktier.

Villkoren för stamkundsoptioner 2012

Börsprospektet för stamkundsoptioner 2012 (på finska)

Börsprospektets sammanfattning (på svenska)

Optionsprogrammet till nyckelpersoner 2010 riktat till nyckelpersoner inom Stockmanns och dess dotterbolag

Optioner till nyckelpersoner 2010

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att man avvikande från aktieägarnas företrädesrätt ska ge 1 500 000 optionsrätter till nyckelpersoner i Stockmann och dess dotterbolag. En avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt föreslås, eftersom optionsrätterna är en del av koncernens incitament- och lojalitetssystem för nyckelpersonerna och en viktig del av upprätthållandet av bolagets konkurrenskraft på den internationella rekryteringsmarknaden. Av optionsrätterna tecknas 500 000 stycken med beteckningen 2010A, 500 000 stycken med beteckningen 2010B och 500 000 stycken med beteckningen 2010C. Tiden för teckning av aktierna är 1.3.2013–31.3.2015 med optionsrätt 2010A, 1.3.2014–31.3.2016 med optionsrätt 2010B och 1.3.2015–31.3.2017 med optionsrätt 2010C. Med en optionsrätt kan man teckna en aktie i Stockmann Oyj Abp:s B-serie, vilket innebär att man med optionsrätterna kan teckna totalt högst 1 500 000 aktier.

Teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010A är medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden 1.2–28.2.2010 vägd med aktiens omsättning plus 20 procent, dvs. 26,41 euro. Teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010B är medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden 1.2–28.2.2011 vägd med aktiens omsättning plus 10 procent, dvs. 25,72 euro. Teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010C är medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden 1.2–29.2.2012 vägd med aktiens omsättning plus 10 procent, dvs. 18,00 euro. På avstämningsdagen för respektive dividendutdelning sänks teckningspriset för en aktie som tecknas med optionsrätten med beloppet av de dividender om vilka beslut har fattats efter att perioden för fastställande av teckningspriset började och före tecknandet av aktien.

Villkoren för optioner till nyckelpersoner 2010

Stamkundsoptionsprogrammet 2008

Stamkundsoptioner 2008

Allmänt
maj 2012 var det sista chansen att teckna aktier med Stockmanns stamkundsoptioner från år 2008. Teckningstiden med optioner utgick 31.5.2012. 
 
Den ordinarie bolagsstämman godkände år 2008 styrelsens förslag om att emittera optionsrätter till Stockmanns stamkunder. Enligt bolagsstämmans beslut emitteras vederlagsfritt sammanlagt högst 2 500 000 optionsrätter till Stockmanns stamkunder, vars inköp under perioden 1.1.2008–31.12.2009, tillsammans med inköp gjorda med parallellkort på samma konto, sammanlagt uppgår till en summa på minst 6 000 euro. För inköp på minst 6 000 euro får stamkunden vederlagsfritt 20 optioner. Därtill får stamkunden två tilläggsoptioner för varje 500 euro som överstiger 6 000 euro. Aktier som tecknas år 2012 berättigare till eventuell dividend som delas ut för år 2012 och betalas på våren 2013.

Lagen i vissa länder medför restriktioner gällande aktier som erbjuds till teckning eller till försäljning. Aktierna som tecknas har inte registerats och kommer inte att registreras utanför Finlandoch de får inte erbjudas eller säljas utanför Finland. Således kan personer bosatta utanför Finland inte nödvändigtvis teckna eller på annat sätt förvärva tecknade aktier. Bolaget förväntar sig att personer som deltar i aktieteckningen tar reda på relevant information om nämnda restriktioner och följer dem.

Villkoren för stamkundsoptionerna

Teckningstid
Den sista teckningstiden för aktier med stamkundsoptioner 2008 var i maj 2012, dvs. 231.5.2012. Teckningstiden för aktierna gick ut torsdagen den 31 maj 2012 då aktierna skulle vara tecknade och betalda. Teckningstiden utgick 31.5.2012 varefter optionerna förföll som värdelösa.

Teckningspris
Teckningspriset för aktier tecknade på basen av stamkundsoptioner var år 2011 8,79 euro/aktie och år 2012 8,29 euro/aktie. 

Enligt den ordinarie bolagsstämmans beslut 17.3.2009 är aktiens teckningspris B-aktiens medelkurs på Helsingforsbörsen under perioden 1.2–28.2.2009 vägd med aktiens omsättning, dvs. 11,28 euro. Teckningspriset för aktier som tecknas med optionsrätter sänks med efter bestämningsperioden utdelade Stockmann Oyj Abp:s dividender från avstämningsdagen till aktieteckningsdagen. Teckningspriset var efter nyemissionen 2009 och bolagsstämmans belsut om dividend för år 2011 i maj 2012: 8,29 euro(aktie. Teckningsrätten kan användas endast en gång, och minimiteckningen är 20 Stockmann B-aktier.

Teckning
Aktieteckningen arrangeras av Handelsbanken. Aktieteckningen och betalningen kan lätt göras på ett flertal ställen:

  • genom egna bankkoder (Nordea, Handelsbanken, Osuuspankki, Sampo Bank, Tapiola, Aktia, Säästöpankki/POP) i den elektroniska teckningstjänsten: www.handelsbanken.fi/stockmann
  • i Stockmanns stamkundstjänster i varuhusen i Finland
  • i alla Handelsbankens kontor i Finland

För att kunna teckna aktier bör man ha ett värdeandelskonto, som kan öppnas hos banken eller hos Euroclear Finland Ab (f.d. Finlands Värdepapperscentral Ab).

Dokument som hänför sig till aktieteckningen
Börsprospektet gällande aktieteckningen
Stockmann Oyj Abp:s bokslut och revisionsberättelse 2011
Stockmann Oyj Abp:s bokslut och revisionsberättelse 2010
Stockmann Oyj Abp:s bokslut och revisionsberättelse 2009

Aktiernas registrering på värdeandelskontot
De tecknade aktierna registreras på tecknarens värdeandelskonto efter att ökningen av bolagets aktiekapital registreras i handelsregistret i slutet av juni 2012.

Optionsprogrammet till nyckelpersoner 2006

Optioner till nyckelpersoner 2006

Den ordinarie bolagsstämman godkände 21.3.2006 styrelsens beslut om att emittera optionsrätter till nyckelpersoner inom Stockmannkoncernen. Till nyckelpersoner inom ledningen eller chefer på mellannivå inom Stockmann och dess dotterbolag emitterades 1 500 000 optionsrätter. Av optionsrätterna tecknades 375 000 med signum 2006A, 375 000 med signum 2006B, 375 000 med signum 2006C och 375 000 med signum 2006D. Aktiernas teckningstid med optionsrätt 2006A var 1.3.2008–31.3.2010, med optionsrätt 2006B 1.3.2009–31.3.2011 och med optionsrätt 2006C 1.3.2010–31.3.2012. Med optionsrätter 2006A, 2006B och 2006C gjordes inga aktieteckningar. Aktiernas teckningstid med optionsrätterna 2006D förföll 31.12.2010, då de av styrelsen, innan emitteringen av dessa optionsrätter, fastställda kriterierna beträffande koncernens fastställda ekonomiska mål inte uppnåddes.

Villkoren för optioner till nyckelpersoner 2006