Stockmanns utsikter

Bokslutskommuniké, publicerat den 9 februari 2024:

Resultatprognos för 2024:
Stockmannkoncernen förväntar sig att omsättningen kommer att öka med 1–3 % i lokala valutor år 2024 jämfört med år 2023. Koncernens justerade rörelseresultat uppskattas vara 70–90 miljoner euro. Valutakursfluktuationer kan ha en stor inverkan på det justerade rörelseresultatet.

Marknadsutsikter för 2024:
Marknadsläget väntas vara fortsatt tufft år 2024. Det makroekonomiska läget i Europa förblir osäkert på grund av det fortsatt instabila geopolitiska läget. Höga räntenivåer och inflationen håller tillbaka den ekonomiska tillväxten, och detaljhandeln kan påverkas av en lägre konsumtionsefterfrågan. Prognoserna indikerar en stagnerad BNP-utveckling (bruttonationalprodukt) eller en svag tillväxt på bolagets huvudmarknader. Inflationen förväntas fortsätta att avta från en hög nivå till målsättningsnivåer. Läget kan variera mellan koncernens marknader. Störningar i leveranskedjor och internationell logistik kan inte heller uteslutas under året.

stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2023

Klicka på länken nedan för att läsa hela delårsrapporten.