Bolagsordning

Lindex group abp:S bolagsordning

1 § Firma och hemort

Bolagets firma är Lindex Group Oyj, på svenska Lindex Group Abp och på engelska Lindex Group plc, och hemort Helsingfors.

2 § Föremålet för verksamheten

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva varuhusverksamhet, postorderförsäljning och annan handel samt affärsverksamhet och tjänster i anslutning därtill. Bolaget kan bedriva finansierings- och investeringsverksamhet samt restaurangverksamhet. Bolaget kan bedriva sin verksamhet antingen direkt eller genom sina dotter- eller intressebolag. Bolaget kan dessutom, i egenskap av moderbolag eller genom sina dotterbolag, sköta koncernbolagens gemensamma uppgifter som till exempel administrativa tjänster och finansiering.

3 §

Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie berättigar på bolagsstämma till en (1) röst. Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.

4 § Styrelsen

Bolagets styrelse består av minst fem och högst nio medlemmar.

Styrelsemedlems mandatperiod inleds vid den bolagsstämma där han/hon valts och upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.

Styrelsen väljer bland medlemmarna en ordförande och en vice ordförande för ett år i taget.

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Beslut fattas med majoritetsbeslut. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden omfattat. Vid lika röstetal vid val av styrelseordförande avgörs valet dock genom lottning.

5 § Verkställande direktör

Bolaget skall ha en verkställande direktör, som utses av styrelsen. Verkställande direktören handhar bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

6 § Företrädande av bolaget

Bolaget företräds av styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig samt av två styrelsemedlemmar gemensamt.

Styrelsen kan befullmäktiga vissa vid namn nämnda personer att företräda bolaget var för sig eller två gemensamt eller var för sig gemensamt med styrelsemedlem.

Bolagets styrelse beslutar om rätt företräda bolaget per prokura. Rätt att företräda bolaget per prokura kan ges endast på så sätt att en prokurist har rätt att företräda bolaget gemensamt med en annan prokurist, med styrelsemedlem eller med en person som styrelsen har befullmäktigat att företräda bolaget gemensamt med någon annan.

7 § Revisorer

Bolaget skall ha minst en och högst tre revisorer med minst en och högst tre suppleanter. Om till ordinarie revisor utses ett CGR-samfund, behöver revisorssuppleant inte utses.

Revisorernas mandatperiod inleds vid den bolagsstämma där de har utsetts och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

8 § Räkenskapsperiod

Bolagets räkenskapsperiod är kalenderåret.

9 § Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av juni månad.

10 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall tidigast tre månader innan den i aktiebolagslagen 4 kapitel 2 § 2 moment avsedda avstämningsdagen och senast tre veckor före bolagsstämman, dock minst nio dagar före nämnda avstämningsdag, publiceras i någon av styrelsen utsedd dagstidning som utkommer i Helsingforsregionen eller på bolagets internetsidor.

11 § Rösträtt och anmälan till bolagsstämma

Aktieägare utövar sin rösträtt vid bolagsstämman personligen eller genom ombud.

För att kunna delta i bolagsstämma skall en i aktieägarförteckningen antecknad aktieägare anmäla sitt deltagande inom den tid och på det ställe som nämns i kallelsen till bolagsstämman. Anmälningsdatum kan infalla tidigast tio (10) dagar före bolagsstämman.

Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ordnas utan stämmoplats på så sätt att aktieägarna under bolagsstämman fullt ut utövar sin beslutanderätt i realtid genom datakommunikation och tekniska hjälpmedel (distansbolagsstämma).

12 § Beslutsfattande vid bolagsstämma

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller vice ordförande eller, ifall båda har förhinder, av verkställande direktören. Bolagsstämman utser ordförande för bolagsstämman. Ifall annat inte föreskrivs i aktiebolagslagen, avgörs ärenden på bolagsstämman med enkel majoritet. Vid val anses den vald som erhåller de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgör ordförandens åsikt, val avgörs dock genom lottning.

Ordföranden för stämman fattar beslut om röstningsförfarandet.

13 § Ärenden som skall handläggas vid ordinarie bolagsstämma

Vid ordinarie bolagsstämma skall

framläggas

1 bokslutet och verksamhetsberättelsen;
2 revisionsberättelsen;

beslutas

3 om fastställande av bokslutet;
4 om användandet av vinst enligt fastställd balansräkning;
5 om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören;
6 om styrelsemedlemmarnas arvode;
7 om revisorernas arvode;
8 om antalet medlemmar i styrelsen;
9 om antalet revisorer och revisorssuppleanter;
10 om övriga ärenden som upptagits i kallelsen till stämma;

väljas

11 medlemmar i styrelsen;
12 revisorer och revisorssuppleanter.

14 § Skiljeklausul

En tvist mellan å ena sidan bolaget och å andra sidan styrelsen, en styrelsemedlem, verkställande direktören, en revisor eller en aktieaktieägare skall avgöras i skiljeförfarande i enlighet med lagen om skiljeförfarande.

Registrerad 9.4.2021