Intern kontroll, intern revision och riskhantering

Syftet med interna kontrollen som styrelsen svarar för är att bland annat säkerställa effektiv och framgångsrik verksamhet, tillförlitlig information och att regler och instruktioner efterföljs. Den interna kontrollen är en del av den dagliga ledningen och bolagets administration.

En väsentlig del av den interna kontrollen utgörs av den interna revisionen, som verkar som en separat enhet under verkställande direktören och rapporterar sina observationer till styrelsen. Den interna revisionen stöder koncernledningen i styrningen av verksamheten genom att undersöka och uppskatta affärsverksamhetens, riskhanteringens och den interna kontrollens effektivitet samt genom att producera information till ledningen och ge rekommendationer för att effektivera verksamheten. Den interna revisionen granskar även affärsverksamhetens och den ekonomiska rapporteringens processer. Lindex Group Abp:s styrelse har fastställt verksamhetsdirektiv för den interna revisionen. Den interna revisionens verksamhet styrs av riskforientering och fokusområden i affärsverksamheten och dess utveckling.

Riskhantering

Syftet är att trygga koncernens resultatutveckling och säkerställa ostörd affärsverksamhet genom att genomföra riskhanteringen kostnadseffektivt och systematiskt i affärsenheterna. Styrelsen har fastställts bolagets riskhanteringsprinciper som gäller alla affärsenheter och affärsområden i Lindexkoncernen.

Lindexkoncernens styrelse och koncernens ledningsgrupp utvärderar regelbundet i samband med strategiprocessen de riskfaktorer förknippas med affärsverksamheten och riskhanteringsåtgärdernas tillräcklighet. Riskhanteringen stöds av interna kontrollsystem och instruktioner. Riskhanteringsinstruktioner har utarbetats för bland annat följande delområden: IT och datasäkerhet, finansieringsfunktionen, miljöfrågor, missbruk, säkerhetsfrågor och försäkringar.

Lindexkoncernens affärsverksamhet är utsatt för olika risker som kan ha negativa konsekvenser för bolagets verksamhet. Affärsenheternas ledningsgrupper ansvarar för strategisk och ekonomisk planering i sina enheter; analysering av affärsrisker och utvärdering av riskhanteringsåtgärder är en del av utarbetandet av strategin. Affärsrisker analyseras även utanför strategiprocessen, särskilt i samband med betydande projekt och investeringar, och dessa rapporteras vid behov till bolagets styrelse.

I koncernen verkar en styrgrupp för riskhantering, vars uppgift är att stöda affärsverksamheten i identifieringen och hanteringen av sådana risker som kan äventyra, riskera eller förhindra uppnåendet av målen i enlighet med Lindexkoncernens strategi. Styrgruppen, som består av chefen för bolagets interna revision, direktören för juridiska ärenden och chefen för koncernredovisningen, rapporterar sina iakttagelser och rekommendationer till koncernens ledningsgrupp.

Huvuddragen för intern kontroll och riskhantering i anknytning till den ekonomiska rapporteringsprocessen

Bolagets styrelse och dess revisionsutskott svarar för genomförandet av intern kontroll i fråga om den ekonomiska rapporteringen. Koncernens ekonomidirektör och ekonomiavdelning ansvarar för genomförandet av den ekonomiska rapporteringen. I Lindexkoncernens ekonomiska rapportering följs direktiv på koncernnivå. Rapporteringen bygger på den information som produceras genom de kommersiella och administrativa processerna och av systemen inom ekonomiförvaltningen. Koncernens ekonomiavdelning fastställer kontrollåtgärderna för den ekonomiska rapporteringsprocessen. Till kontrollåtgärderna hör bl.a. olika instruktioner, processbeskrivningar, avstämningar och analyser, med hjälp av vilka man säkerställer att rapporteringen och den information som används i denna är korrekt.

Resultaten av den ekonomiska rapporteringen följs upp, och avvikelser i förhållande till prognoserna och föregående år analyseras regelbundet. Med hjälp av analyserna strävar man efter att hitta eventuella fel i rapporteringen och producera korrekt väsentlig information om bolagets ekonomi.

Affärsenheterna och koncernens ekonomiavdelning ansvarar för effektiviteten i övervakningen av det egna ansvarsområdet. Koncernens ekonomiavdelning ansvarar för utvärderingen av rapporteringsprocesserna. Riskerna i anknytningn till den ekonomiska rapporteringen bedöms, och åtgärderna för att hantera dessa fastställs som en del av riskhanteringsprocessen.

Risker

Saneringsprocessen framskrider planenligt, Stockmanns alla varuhusfastigheter har sålts och både saneringsskulden med säkerheter och den obestridda saneringsskulden utan säkerheter har återbetalats. Övriga åtgärder och åtaganden enligt Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram slutfördes redan 2021.