Säkerställande av de mänskliga rättigheterna

Stockmann har förbundit sig att följa god förvaltningssed och etiska affärsrutiner i hela inköpskedjan. I enlighet med vår hållbarhetsstrategi strävar vi efter ett bättre arbetsliv. I vår egen arbetsgemenskap främjar vi mångfald, likabehandling och delaktighet. I vår leveranskedja stärker vi etiska arbetsrutiner.  

Stockmann har varit medlem i amfori BSCI (tidigare Business Social Compliance Initiative) sedan år 2005. Amfori BSCI är ett företagsinitiativ, vars medlemmar har förbundit sig till att förbättra arbetsförhållandena på produktionsanläggningarna i hela världen.  

Amfori BSCI:s verksamhetsprinciper innehåller 11 centrala arbetslivsrättigheter som härletts från internationella avtal. Medlemsföretagen och deras affärspartner åtar sig att bevara och fortlöpande främja dessa rättigheter i sina leveranskedjor. Stockmann informerar aktivt varuleverantörer och tillverkare om amfori BSCI:s uppförandekod och samarbetar med dem för att förbättra arbetsförhållandena i inköpskedjan.  

hållbarhets­rapport

Läs mer om revisioner i vår hållbarhetsrapport.

fabrikslista

Ta del av våra egna varumärkens fabrikslista.