Hållbarhetsstrategin siktar på resurssmarthet

Stockmanns hållbarhetsstrategi siktar på resurssmart affärsverksamhet, med vilket avses en smart användning av tillgängliga resurser; ekonomiska resurser, personresurser och kompetens eller råvaror.

Stockmanns hållbarhetsstrategi baserar sig på hållbarhetslöftet: Vi arbetar för en mer hållbar resurssmart framtid genom att erbjuda hög kvalitet, hållbara alternativ samt genom att inspirera och uppmuntra kunderna till hållbara val.

Vi fokuserar särskilt på utveckling av hållbarhet i våra egna varumärkens leveranskedjor, som vi har den bästa möjligheten att påverka.

Vi för en aktiv dialog med våra samarbetspartner och varuleverantörer. 

Tre prioriteringar 

Målen för strategin och de relaterade åtgärderna har indelats i tre prioriterade områden, som anger kursen för det kommande hållbarhetsarbetet. Indikatorer har fastställts för respektive mål, och de möjliggör en fortlöpande uppföljning av hållbarhetsarbetet och analys av utvecklingen. Dessa indikatorer och mål bedöms och preciseras vid behov.

Följande tre strategiska prioriteringar har bildats utifrån intressentenkäten och väsentlighetsanalysen: ansvar för miljön, etiskt ansvar och samarbete samt lönsam och hållbar affärsverksamhet.

Ansvar för miljön

Vi vidtar aktivt nya miljömässiga åtgärder för att befästa en hållbar värdekedja och stödja arbetet mot klimatförändringen i all verksamhet, och vi inför cirkulär ekonomi som en växande aspekt i vårt sortiment och våra tjänster.

  • En hållbar värdekedja med tanke på miljön
  • Åtgärder mot klimatförändringen
  • Cirkulär ekonomi får en allt större roll i vårt produkt- och serviceutbud

Etiskt ansvar och samarbete

Vi främjar meningsfulla arbetstillfällen på våra arbetsplatser och utvecklar hela tiden åtgärder för att säkerställa att våra arbetsplatser är jämställda, mångsidiga och säkra i all vår verksamhet och i leveranskedjan.

  • Kundorienterat betydelsefullt arbete
  • En jämställd, mångfaldig, inkluderande och säker arbetsplats
  • Säkerställande av leveranskedjans etiskhet

Lönsam och hållbar affärsverksamhet

Vi säkerställer en lönsam, hållbar och stabil avkastning samt skapar mervärde för alla intressenter genom att bemöta kundernas behov och agera enligt god bolagsstyrning och krav samt kommunicera på ett transparent sätt.

  • En hållbar och stabil avkastning till ägarna genom mervärde för alla intressenter
  • Säkerställande av en lönsam affärsverksamhet genom att bemöta kundernas behov
  • Transparent kommunikation och god bolagsstyrning