Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Lindex-konsernin strategia rakentuu Lindex- ja Stockmann-divisioonien yhteisille vahvuuksille ja mahdollisuuksille. Molemmilla divisioonilla on lisäksi omat strategiansa.  

Divisioonat jakavat näkemyksen siitä, että asiakaskeskeisyys, kaikkikanavaisuus ja vahvat brändit ovat strategisia avaintekijöitä tulevaisuuden kasvun rakentamisessa.  

Lindex-konsernilla on kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, ja vastuullisuus on keskeinen osa koko konsernin toimintaa. Se on sisällytettynä päivittäiseen johtamiseen ja kattaa siten koko liiketoiminnan arvoketjun alkaen turvallisten työolojen varmistamisesta hankintaketjussa jatkuen ympäristövaikutusten minimointiin.

Konsernin strategian painopisteet 

1. Paras asiakaskokemus ja korkein asiakasuskollisuus saavutetaan kehittämällä menestyksekkäästi kaikkikanavaista toimintamallia.

2. Asiakasuskollisuutta vahvistetaan vahvoilla brändeillä ja valikoimilla. 

3. Vahvaa sitoutumista oikeudenmukaisiin ja vastuullisiin liiketoimintamalleihin ja käytäntöihin pidetään yllä ja kehitetään edelleen. 

4. Kasvua ja tehostamista haetaan yhdessä kolmansien osapuolien kanssa asiakkaille relevanttien tuotteiden ja palvelujen valikoimaa laajentamalla ja siten myös uusia asiakasryhmiä tavoittamalla. 

5. Kestävä liiketoiminta turvataan liikevaihdon kasvun, kustannustehokkuuden parantamisen ja pääoman tehokkaan käytön keinoin. Näin parannetaan konsernin kannattavuutta ja taloudellista vakautta. 

LINDEX-DIVISIOONAN STRATEGIA ja taloudelliset tavoitteet

STOCKMANN-DIVISIOONAN STRATEGIA ja taloudelliset tavoitteet

Lindex-Konsernin vastuullisuus

Konsernimme tavoitteena on kuulua alamme johtaviin kestävän kehityksen toimijoihin.